De rol van de NZa bij het terugdringen van de wachttijden in de ggz

Voor de mensen in Nederland moet goede geestelijke gezondheidszorg (ggz) beter toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben, de zorg krijgen die nodig is. Op maat én op tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) helpt de toegang tot ggz-zorg te verbeteren met een nieuwe manier van bekostiging en door inzicht te geven in de zorgvraag en het zorgaanbod. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geven we invulling aan prioriteringsbeleid om zorgcapaciteit beschikbaar te houden voor de mensen die dat het hardst nodig hebben in situaties van acute krapte. In twee position papers zet de NZa uiteen wat haar rol is bij het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Eind maart gaven we een toelichting op deze stukken aan de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer.

Beeld: ©ISK

Veelkoppig probleem

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz is een veelkoppig vraagstuk. Er is geen partij die dit vraagstuk alleen kan oplossen. Het vraagt inzet en samenwerking van een groot aantal partijen, wederzijds respect en gezamenlijke actie. Specifiek voor de ggz geldt dat een belangrijke uitdaging ligt in het verminderen van de instroom en het verbeteren van de doorstroom en uitstroom. Hiervoor is van belang dat landelijk wordt ingezet op een scherpere afbakening van aandoeningen die wel en niet effectief in de ggz behandeld kunnen worden. Parallel hier aan moeten er aansluitende afspraken komen met het sociaal domein zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Bekostiging en zorgvraagtypering in het Zorgprestatiemodel

Samen met alle vertegenwoordigers van de patiënten, beroepen in de ggz, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de NZa gekomen tot het zorgprestatiemodel en de onlosmakelijk daaraan verbonden zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Zorgaanbieders die patiënten met een complexe zorgvraag behandelen, krijgen door het zorgprestatiemodel beter betaald omdat we de behandelkosten beter kunnen verdelen met het nieuwe systeem. Op die manier stimuleren we de behandeling van patiënten met complexe problemen, waardoor hun wachttijd korter wordt.

Verbeterd inzicht toegankelijkheid

De afgelopen jaren heeft de NZa gewerkt aan het verbeteren van informatie over de toegankelijkheid van ggz-zorg. Zorgaanbieders zijn verplicht om periodiek wachttijdinformatie aan te leveren. Deze informatie gebruiken zorgverzekeraars om verzekerden die zich bij hen melden te bemiddelen naar een zorgaanbieder met een kortere wachttijd. De NZa gebruikt deze informatie om wachttijden te monitoren.

Onderzoek inzet zorgverzekeraars

De NZa houdt toezicht op naleving van de zorgplicht door zorgverzekeraars. In dat kader zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de inzet van zorgverzekeraars ten aanzien van het verminderen van wachttijden. In het laatste rapport constateert de NZa dat zorgverzekeraars meer werk maken van de aanpak van wachttijden. Met vier zorgverzekeraars ging de NZa een intensiever toezichtstraject in; gedurende een jaar werden met hen intensieve gesprekken gevoerd over de resterende verbeterpunten. Uiteindelijk concludeert de NZa dat deze zorgverzekeraars de verbeterpunten in voldoende mate hebben opgepakt. De zorgverzekeraars hebben vanwege hun zorgplicht hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. De NZa zal hier op blijven toezien.