Wanneer is het kostenonderzoek afgerond en wanneer zijn de tarieven vastgesteld?

Het kostenonderzoek bestond uit twee fases. 

  1. Fase 1 bestond uit het berekenen van de kostprijzen voor alle prestaties in de Wlz. In de periode september 2017 tot en met januari 2018 heeft KPMG in opdracht van de NZa een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijzen van de Wlz-prestaties. Dit heeft geresulteerd in het rapport Kostenonderzoek langdurige zorg. Hierin staan de kostprijzen per prestatie.
  2. In fase 2 hebben we de tarieven vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd in onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 (BR/REG-19121). Meer informatie over het kostenonderzoek en de tarieven in de Wlz per 2019 kunt u vinden in het Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten naar tarieven.