Mag kraamzorg digitaal worden geleverd en gedeclareerd?

Digitale kraamzorg (bijvoorbeeld beeldbellen) kan, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, gedeclareerd worden via de reguliere prestaties kraamzorg. De NZa stelt dus geen aparte prestaties vast voor het leveren van digitale kraamzorg.

digitale zorg

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de ruimte om eigen keuzes te maken over de inzet van digitale zorg binnen de bestaande prestaties. De prestatiebeschrijvingen van de NZa zijn functioneel omschreven. Dit betekent dat de zorg zelf wordt omschreven, maar dat niet wordt voorgeschreven wie de zorg levert, of waar de zorg geleverd wordt. Het staat zorgaanbieders bijvoorbeeld vrij om face-to-face contact (gedeeltelijk) te vervangen door digitale zorg.

Of digitale zorg geleverd kan worden, is in de meeste gevallen ter beoordeling aan de zorgaanbieder. Een belangrijk wettelijk kader is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz omschrijft normen voor het aanbieden van goede zorg die van goede kwaliteit en van goed niveau moet zijn. Per zorgvraag en situatie moet hieraan invulling worden gegeven door de zorgaanbieder. Verder moet er aan de voorwaarden van de Zorgverzekeringswet worden voldaan. Hierbij is het voor het declareren van de digitale zorg van belang dat de digitale zorg zorginhoudelijk gelijk is met de reguliere zorgverlening en dat het doel van de fysieke vorm van de kraamzorg wordt bereikt.

Welke (vorm van) digitale zorg als vervanging voor fysieke kraamzorg geleverd kan worden, is aan de sector zelf, zolang het doel van de kraamzorg bereikt wordt. Het Zorginstituut geeft aan dat zij zich kunnen voorstellen dat het inzetten van digitale zorg binnen de kraamzorg vooralsnog alleen mogelijk is voor het onderdeel voorlichting en instructie. Verder ziet het Zorginstituut niet direct mogelijkheden voor digitale levering van de overige uren kraamzorg, maar laat zij hier ruimte aan de sector. De sector moet hier kaders en/of richtlijnen voor opstellen.

Er dient volgens het Zorginstituut voor de digitale levering van kraamzorg binnen het totale pakket kraamzorg wel consensus te zijn binnen de beroepsgroep. Zoals vermeld dient digitale kraamzorg zorginhoudelijk gelijk te zijn met de reguliere zorgverlening. Uit de Zorgverzekeringswet vloeit voort dat kraamzorg per individueel geval geïndiceerd moet worden, gegeven de individuele zorgbehoefte en gegeven de doelen die kraamzorg beoogt te behalen (de zorg waarop een verzekerde ‘redelijkerwijs is aangewezen’). De digitale zorg dient geïntegreerd te worden in het totaal aantal geïndiceerde uren kraamzorg. Het aantal geïndiceerde uren kraamzorg kan dus bestaan uit fysieke uren kraamzorg en digitale uren kraamzorg. De digitale uren kraamzorg vallen dus binnen de geïndiceerde kraamzorguren en komen hier niet bovenop.