Hoe wordt de farmaceutische zorg vergoed bij Wlz-cliënten?

Er zijn twee verschillende opties 

 1. De cliënt verblijft in een instelling en ontvangt behandeling van dezelfde instelling (zzp inclusief behandeling).
 2. De cliënt verblijft thuis of in een instelling en ontvangt zorg via één van de volgende leveringsvormen
  • zzp exclusief behandeling
  • vpt
  • mpt
  • pgb (ook pgb in combinatie met mpt)
  • overbruggingszorg

1. De cliënt verblijft in een instelling en ontvangt behandeling van dezelfde instelling (zzp inclusief behandeling).

In deze situatie moet de instelling van verblijf (verpleeghuis) alle farmaceutische zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Behalve medicijnen die integraal onderdeel uitmaken van medisch specialistische zorg.

Meer informatie

In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland is hierover het volgende terug te lezen:
‘Bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling heeft de cliënt recht op farmaceutische zorg.
De cliënt krijgt alle benodigde medicijnen van de instelling, zolang deze maar zijn voorgeschreven met een medisch doel. Ook als die zijn voorgeschreven door bijvoorbeeld een medisch specialist. Hieronder vallen dus ook:

 • medicijnen die losstaan van de ziekte of beperking waarvoor iemand is opgenomen.
 • medicijnen die niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) geregistreerd zijn en dus niet onder de basisverzekering (Zvw) vallen.

Voorgeschreven dieetpreparaten en voorgeschreven dieetvoeding komen ook ten laste van de Wlz.

Medicijnen die integraal onderdeel uitmaken van medisch specialistische zorg (zoals een injectie tijdens een bezoek aan de poli of een add on) komen niet ten laste van de Wlz maar de Zvw.’

2. De cliënt verblijft thuis of in een instelling en ontvangt zorg via één van de eerder genoemde leveringsvormen

In deze gevallen valt de farmaceutische zorg onder de Zvw.

Meer informatie

De bekostiging van het toezicht op inname van medicijnen kan met extramurale prestaties en farmaceutische telezorg. Ondersteuning met technologie, inclusief het vullen van de dispenser, kan hier ook onder vallen.