Hoe wordt de farmaceutische zorg vergoed bij Wlz-cliënten?

Er zijn verschillende situaties mogelijk in de Wlz:

De cliënt verblijft in een instelling en ontvangt behandeling van dezelfde instelling (zzp inclusief behandeling)

In deze situatie moet de instelling van verblijf (verpleeghuis) alle farmaceutische zorg leveren vanuit de Wlz.

In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland is hierover het volgende terug te lezen:
‘Bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling heeft de cliënt recht op farmaceutische zorg.
De cliënt krijgt alle benodigde medicijnen van de instelling, zolang deze maar zijn voorgeschreven met een medisch doel. Ook als die zijn voorgeschreven door bijvoorbeeld een medisch specialist. Hieronder vallen dus ook:

  • medicijnen die losstaan van de ziekte of beperking waarvoor iemand is opgenomen.
  • medicijnen die niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) geregistreerd zijn en dus niet onder de basisverzekering (Zvw) vallen.

Voorgeschreven dieetpreparaten en voorgeschreven dieetvoeding komen ook ten laste van de Wlz.

Medicijnen die integraal onderdeel uitmaken van medisch specialistische zorg (zoals een injectie tijdens een bezoek aan de poli of een add on) komen niet ten laste van de Wlz maar de Zvw.’

Andere gevallen

In alle andere gevallen wordt alle farmaceutische zorg bekostigd op grond van de Zvw (apotheekzorg).

Bijvoorbeeld als de cliënt thuis of in een instelling verblijft en zorg ontvangt in via de leveringsvorm (zzp exclusief behandeling, vpt, mpt, pgb of pgb gecombineerd met mpt) of op grond van overbruggingszorg. 

Het toezicht op inname van medicijnen al dan niet ondersteund met technologie inclusief het vullen van de dispensor kan worden bekostigd met extramurale prestaties en met farmaceutische telezorg.