Hoe kan stoppen-met-rokenzorg gedeclareerd worden voor patiënten die ketenzorg ontvangen?

Stoppen-met-rokenzorg kan gedeclareerd worden via de ketenzorg bekostiging (DM type 2/VRM, COPD/Astma). Het is ook toegestaan om andere afspraken te maken en deze zorg te declareren via de stoppen-met-rokenprestaties of dbc-zorgproducten.

Ketenzorg is ‘een vorm van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle zorgverleners, gedurende het hele traject van preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg. Er is sprake van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden.’

Binnen de ketenzorg bestaat de leefstijlmodule met stoppen-met-rokenzorg. Deze leefstijlzorg valt binnen de bekostiging voor ketenzorg.

Het kan zijn dat stoppen-met-rokenzorg niet is afgesproken binnen de keten. Of dat de afgesproken stoppen-met-rokenzorg onvoldoende begeleiding biedt voor de cliënt. In deze situaties mag stoppen-met-rokenzorg los gedeclareerd worden naast de ketenzorg. Hierbij gelden wel de afspraken met de zorgverzekeraar.