Kan de tijdsinvestering van een specialist ouderengeneeskunde/arts verstandelijk gehandicapten die deelnemen aan een multidisciplinair overleg (mdo) gedeclareerd worden?

Nee, dat mag niet. De prestatiebeschrijving voor ‘Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden’ beschrijft expliciet dat indirecte patiëntgebonden tijd niet als directe tijd gedeclareerd mag worden. Er is wel één uitzondering: dit gaat om gericht overleg met de behandelend arts. Hierbij geldt de voorwaarde dat het gaat om overleg met de huisarts, dan wel de hoofdbehandelaar van de patiënt zoals omschreven in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a).

Contact met andere zorgaanbieders en intercollegiaal/multidisciplinair overleg anders dan gericht overleg met de behandelend arts van de patiënt kan dus niet apart in rekening worden gebracht. Immers, deze overlegtijd is meegenomen in de algemene opslag voor indirecte tijd en is daarmee in het tarief verdisconteerd. In het tarief voor de directe patiëntgebonden tijd is dus rekening gehouden met indirecte zorgverlening; het tarief gaat uit van 47% direct patiëntgebonden tijd en 53% indirecte tijd.