Hoe registreer ik een huisbezoek binnen de grz?

Voor een huisbezoek is een aparte zorgactiviteit beschikbaar, namelijk zorgactiviteit 194801 'Huisbezoek - geriatrische revalidatie’. U mag een huisbezoek registeren als deze wordt uitgevoerd in het kader van het behandelplan. U mag de zorgactiviteit één keer per huisbezoek vastleggen. Naast het huisbezoek legt u de patiëntgebonden behandeltijd vast die u hieraan heeft besteed.

Een huisbezoek in het kader van de aanpassing van de woonomgeving valt hier niet onder. Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Mag de behandelaar reistijd registreren bij een huisbezoek?

Ja, dit mag als de specialist ouderengeneeskunde hulp verleent op een ander adres dan het praktijkadres. U mag dan de gemaakte reiskosten in rekening brengen.

De overige zorgproducten voor reiskosten (010905 en 010906) kunt u terugvinden in artikel 29 lid 7 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a). U mag deze zorgactiviteiten registreren wanneer hulp is verleend door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De specialist ouderengeneeskunde valt hier ook onder. De reiskosten zijn opgebouwd uit twee bedragen. Een bedrag per kilometer volgens het Reisbesluit binnenland (code 010905) plus een bedrag per half uur voor de reistijd (code 010906).