Hoe worden tarieven vastgesteld?

De NZa stelt één keer per jaar maximumtarieven vast voor de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. Dit wordt bekendgemaakt via de Staatscourant, de tariefbeschikkingen op www.nza.nl en wordt opgenomen in de G-standaard.

Geregistreerde geneesmiddelen
Het maximumtarief bestaat uit de apotheekinkoopprijs (AIP) plus Btw. De AIP vormt dus de basis voor de maximumtarieven, waarbij een vaste maand als peildatum wordt gehanteerd. Sinds 2019 is de peildatum voor de tarieven gewijzigd ten opzichte van de peildatum voor de tarieven 2018.

Tarieven 2019 en later
De tarieven geldig in jaar t zijn gebaseerd op de AIP van 1 april jaar t-1. Op het moment van vaststelling wordt het tarief gebaseerd op de dan geldende AIP. Daarna wordt het tarief één keer per jaar gewijzigd (per 1 januari jaar t). Indien een add-on of ozp in de maanden april tot en met december jaar t-1 is vastgesteld, dan wordt het tarief pas per jaar t+1 aangepast. Dit tarief wordt dan gebaseerd op de AIP van 1 april jaar t.

Tarieven 2018

De tarieven van add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren die golden in het jaar 2018, waren gebaseerd op de AIP van 1 juni van 2017.

Invloed Wgp op NZa-tarieven

Op de AIP is de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp) van toepassing. Op basis van de Wgp stelt het ministerie van VWS twee keer per jaar (april en oktober) maximumprijzen voor geneesmiddelen vast voor de farmaceutische industrie. De NZa bepaalt dat het maximumtarief nooit hoger mag zijn dan de Wgp-maximumprijs. Daarom wordt het maximumtarief indien nodig, gedurende het jaar, verlaagd tot de Wgp-maximumprijs. Deze herziende maximumtarieven zijn terug te vinden in de G-standaard.

Apotheekbereidingen
Het maximumtarief wordt gebaseerd op basis van door zorgaanbieders aangeleverde kostprijzen. Daarna worden de tarieven periodiek herijkt. In de jaren waarin een tarief niet herijkt wordt, wordt het tarief geïndexeerd.