Aanspraak geneeskundige zorg of farmaceutische zorg: wanneer geldt welke aanspraak?

Binnen de zorgverzekeringswet kunnen voor éénzelfde geneesmiddel of voor twee geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof twee aanspraakregelingen gelden: de aanspraak farmaceutische zorg en de aanspraak geneeskundige zorg. De plek waar het geneesmiddel wordt toegepast (verstrekt of toegediend aan de patiënt), bepaalt in principe welke aanspraak van toepassing is. Als de medisch specialist een geneesmiddel voorschrijft dat buiten de instelling wordt afgeleverd en toegepast, dan geldt de aanspraakregeling voor farmaceutische zorg. Als de patiënt het geneesmiddel binnen de zorginstelling krijgt, gaat het om de aanspraak geneeskundige zorg.

Op het bovenstaande gelden twee uitzonderingen:

  1. De minister van VWS heeft voor bepaalde groepen geneesmiddelen bepaald dat ze uitsluitend onder de aanspraak van geneeskundige zorg vallen, ongeacht of ze binnen of buiten de instelling worden toegepast. Dit zijn onder andere de zogenaamde ‘overgehevelde geneesmiddelen’: geneesmiddelen tegen kanker, reuma, groeihormonen en fertiliteitshormonen.
    Met ‘overgehevelde geneesmiddelen’ bedoelen we de toepassing van een geneesmiddel bij een specifieke indicatie. Het kan namelijk per indicatie verschillen of een geneesmiddel overgeheveld is. Dit betekent dat voor éénzelfde geneesmiddel sommige indicaties overgeheveld kunnen zijn (dus altijd geneeskundige zorg) en sommige indicaties niet (dus dubbele aanspraak: geneeskundige zorg en farmaceutische zorg).
  2. Voor geneesmiddelen die in de thuissituatie intraveneus worden toegediend onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist én die niet zijn opgenomen in het GVS, geldt de aanspraak geneeskundige zorg. Voor geneesmiddelen die wél zijn opgenomen in het GVS geldt de aanspraak farmaceutische zorg (extramurale bekostiging), tenzij zorgverzekeraar en ziekenhuis expliciet hebben afgesproken dat deze geneesmiddelen worden geleverd en bekostigd door het ziekenhuis.

Voorbeeld:

Beeld: ©NZa

Meer informatie hierover leest u in de brief van VWS 'Afbakening aanspraak Farmaceutische Zorg en aanspraak Geneeskundige Zorg met betrekking tot geneesmiddelen, april 2014'. Voor vragen over de aanspraak kunt u contact opnemen met Zorginstituut Nederland. Voor vragen over overgehevelde geneesmiddelen kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS.