Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van ons?  Dat kan als u belanghebbende bent in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voor tariefbeschikkingen en beschikkingen over prestatiebeschrijvingen zijn dat de zorgaanbieders en zorginstellingen.

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaar indienen per fax (030 – 296 82 96) of per post aan de Nederlandse Zorgautoriteit, tav Juridische Zaken onder vermelding van het woord 'bezwaarschrift'.

Inhoud bezwaarschrift

Voeg bij voorkeur een kopie van het besluit als bijlage toe, of anders in ieder geval de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Vermeld uw adres, datum en argumenten (de gronden van het bezwaar) en onderteken uw bezwaarschrift. 

Bezwaarprocedure

Als het bezwaarschrift aan alle eisen voldoet, nodigen wij u uit voor een hoorzitting. Daar kunt u uw bezwaarschrift toelichten. De hoorzitting is niet verplicht. Vervolgens neemt de NZa een beslissing op het bezwaar, u ontvangt deze beslissing per post. 

Oneens beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan binnen 6 weken na de het verzenden van de beslissing op bezwaar.