Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van ons?  Dat kan als u belanghebbende bent in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaar indienen via onderstaand formulier.

Bezwaar indienen

Vul hier een geldig e-mailadres in

Vul hier een compleet telefoonnummer in

U kunt hier een kopie van het besluit uploaden

LET OP: Het bezwaarschrift moet ondertekend worden.

Dit betekent dat u het bezwaarschrift print en ondertekent met de hand. Daarna scant u het en slaat u het op in pdf-formaat

Indien u voor iemand anders bezwaar maakt, kunt u hier de machtiging ondertekend meesturen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw bezwaarschrift te behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, omdat wij anders niet in staat zijn om uw bezwaarschrift te behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw bezwaarschrift te behandelen. Uw bezwaarschrift wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden in beginsel niet met derden gedeeld, tenzij er meerdere bezwaarmakers dan de op de zaak betrekking hebbende stukken met deze belanghebbenden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De NZa heeft op basis van de Archiefwet een selectielijst gemaakt en bewaart uw gegevens tot 20 jaar na het onherroepelijk worden van een gerechtelijke uitspraak of het anderszins beëindigen van de procedure.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Per post

Bezwaar maken kan ook per post aan de Nederlandse Zorgautoriteit, tav Juridische Zaken onder vermelding van het woord 'bezwaarschrift'. Voeg bij voorkeur een kopie van het besluit als bijlage toe, of anders in ieder geval de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Vermeld uw adres, datum en argumenten (de gronden van het bezwaar) en onderteken uw bezwaarschrift. 

Bezwaarprocedure

Als het bezwaarschrift aan alle eisen voldoet, nodigen wij u uit voor een hoorzitting. Daar kunt u uw bezwaarschrift toelichten. De hoorzitting is niet verplicht. Vervolgens neemt de NZa een beslissing op het bezwaar, u ontvangt deze beslissing per post. 

Oneens beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan binnen 6 weken na de het verzenden van de beslissing op bezwaar.