Twee overnames Co-Med goedgekeurd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt 2 overnames goed van huisartsenpraktijken in Enschede en Waalwijk door huisartsenketen Co-Med Zorg B.V. (Co-Med). De NZa heeft de aanvragen getoetst en oordeelt dat Co-Med de procedure correct heeft doorlopen. Daarom is er juridisch geen grond om de overnames af te wijzen. Co-Med heeft ook een aanvraag ingediend voor de overname van een praktijk in Urk, deze aanvraag hebben zij ingetrokken. Dat de 2 andere overnames zijn goedgekeurd, betekent niet dat de NZa geen oog heeft voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med. Hierover zijn we met Co-Med in gesprek.

Update 6 november 2023: De verwachting is dat een (deel)rapport in januari 2024 wordt gepubliceerd.

Beeld: ©ISK

Geen inhoudelijk oordeel overnames

De NZa bekijkt of partijen de overnames zorgvuldig hebben voorbereid. Daarnaast onderzoeken we of de verwachte effecten van de overnames voldoende zijn onderzocht. In het kader van de financiën toetst de NZa alleen of het rapport voldoende inzicht biedt in de financiële gevolgen van de overnames. Als laatste beoordelen we ook of zij hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers en andere stakeholders. De NZa vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers goed zijn betrokken bij een overnameproces. Op basis van deze toets kan de NZa geen conclusies trekken over de effecten van deze overnames op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NZa onderzoeken op dit moment of de zorgspecifieke concentratietoets inhoudelijker ingestoken kan worden. Hierover heeft de minister van VWS vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer

Gezamenlijk onderzoek IGJ en NZa

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa onderzoeken gezamenlijk de risico’s en kansen van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. De IGJ ziet daarbij toe op de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg. De NZa houdt toezicht op de toegankelijkheid van zorg en een professionele bedrijfsvoering. De toezichthouders trekken in nauwe samenwerking met elkaar op. De verwachting is dat eind 2023 een (deel)rapport over dit onderzoek zal worden gepubliceerd. Het reguliere toezicht van de IGJ en de NZa loopt ondertussen gewoon door. Beide toezichthouders grijpen in bij casussen waar regels en normen worden overtreden.

Concentratiebesluiten