Tariefdifferentiatie voor vrijgevestigde psychiaters verduidelijkt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefdifferentiatie voor de zelfstandig gevestigde psychiaters beperkt gewijzigd. De NZa heeft met deze wijziging duidelijker gemaakt dat de tariefdifferentiatie is gebaseerd op het onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zorginzet van een psychiater als behandelaar.

Beeld: ©ISK

Noodzakelijke inzet van zorg

De tariefbeschikking bepaalt dat de psychiater alleen het reguliere tarief mag declareren indien zijn inzet noodzakelijk is. Is zijn inzet niet noodzakelijk, dan geldt een ander tarief. Centraal daarin staat de zorginhoudelijke afweging die de behandelaar zelf maakt omtrent de meest passende en noodzakelijke inzet van zorg voor zijn patiënt. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut is daarbij richtinggevend. Met de tariefdifferentiatie blijft de NZa beogen dat psychiaters zich primair richten op het verlenen van zorg aan patiënten die daadwerkelijk een psychiater nodig hebben.

Nadere informatie

Deze aanpassing is doorgevoerd in de informatiekaart, de tariefbeschikking en de herziene beslissing op bezwaar Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie