Meer nodig om wachtlijsten ziekenhuizen te verkorten

Ondanks alle inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren lukt het nog niet om de wachtlijsten substantieel te verkorten. De NZa vindt dit zorgelijk omdat volgens de data van ziekenhuizen er door de pandemie tussen de 100.000 en 120.000 mensen extra wachten op zorg. Een nieuwe impuls is hard nodig. In het kader ‘passende inhaalzorg msz’ heeft de NZa vorig jaar samen met alle relevante partijen geformuleerd wat nodig is om voortvarend de uitgestelde zorg in te halen. 

Beeld: ©SSK

De NZa doet daarom onderzoek naar hoe zorgverzekeraars met hun inkoop inzetten op het wegwerken van de wachtlijsten. Daarnaast is het belangrijk om nog beter inzicht te krijgen in het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en in de eventuele aanvullende zorgcapaciteit bij zelfstandige behandelcentra. Ook roepen we ziekenhuizen op om intensiever na te gaan welke (groepen) wachtenden ergens anders geholpen zouden kunnen worden en nadrukkelijker de samenwerking met andere zorgaanbieders te zoeken. Dit kunnen wij echter niet afdwingen. Aanvullend is het wenselijk dat de bekendheid van wachtenden met de mogelijkheid van zorgbemiddeling wordt vergroot. 

Inkoop zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor verzekerden. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij pro-actief in gesprek gaan met ziekenhuizen met lange wachtlijsten en dat zij met zorgaanbieders (financiële) concrete afspraken maken die oplossingsgerichtheid stimuleren. In de komende periode vinden er controlebezoeken plaats bij de vier grootste zorgverzekeraars zodat we kunnen vaststellen of zij maximaal hun rol pakken in het wegwerken van de uitgestelde zorg. Waar nodig zet de NZa aanvullende stappen. Wat de NZa van zorgverzekeraars verwacht in het kader van hun zorgplicht is uitgewerkt in ‘Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht’

Informatiepositie

We hebben in samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) informatie opgevraagd bij de zelfstandige behandelcentra om inzicht te krijgen in hoeveel extra zorg zij binnen de bestaande capaciteit kunnen leveren. Deze informatie moet zorgverzekeraars en ziekenhuizen helpen om gerichter de capaciteit van zelfstandige behandelcentra te benutten. Daarnaast blijven we monitoren hoeveel behandelingen ziekenhuizen nog moeten inhalen en hoe de wachttijden zich ontwikkelen.

Zorgbemiddeling

Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of er ergens anders sneller plek is. Tot nu toe wordt er door patiënten nog niet veel gebruik gemaakt van zorgbemiddeling. De NZa vindt het van belang dat de bekendheid van de mogelijkheid tot zorgbemiddeling onder wachtenden toeneemt en kijkt daarom naar mogelijkheden om zorgbemiddeling nog meer onder de aandacht te brengen. 

Beheersing van de wachtlijsten

De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachtlijsten die langer zijn dan de zogenaamde ‘Treeknorm’, oplossingen zoeken om de wachtlijsten te verkorten. Dit vraagt er allereerst om dat ziekenhuizen goed inzicht hebben in wie er wachten. Op basis van dit inzicht kan gericht de samenwerking worden gezocht met zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben. De NZa heeft geen formele bevoegdheden om dit bij ziekenhuizen af te dwingen, maar roept ziekenhuizen op deze stappen te zetten in het maatschappelijk belang.