Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Want er is ruimte voor financiering van de innovatie binnen de huidige regels. Of we ontwikkelen samen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

We staan voor goede en betaalbare zorg. Levert uw zorgvernieuwing meer kwaliteit per zorgeuro, dan is de kans groot dat die zorginnovatie bijdraagt aan de betaalbaarheid en gezondheid van alle mensen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe behandeling of diagnostiek, maar ook aan de inzet van ICT en e-health. Zo kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken maken voor verpleging en verzorging op afstand via beeldschermcommunicatie.

De Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging (BR/REG-19144) geeft ruimte voor prestaties met een vrij tarief, inhoud en tijdsduur. Een aantal zorgaanbieders en verzekeraars heeft op basis hiervan al een vast bedrag per cliënt per maand afgesproken, ongeacht de hoeveelheid zorg. Zo kan de zorg nog beter afgestemd worden op wat de cliënt nodig heeft. Er is geen productieprikkel meer en er ontstaat ruimte om cliënten zelfredzaam te maken.

E-health

In onderstaande animatie en de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging (BR/REG-19144) lichten we nog één en ander toe. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. De Informatiekaart Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten geeft u meer informatie over hoe u een nieuwe innovatie kunt aanvragen of wat u kunt doen als een innovatief experiment afloopt. 

Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.