Kwaliteitsinformatie nodig voor betere inkoop paramedische zorg

Zorgaanbieders in de paramedische zorg moeten meer inzicht geven in kwaliteit en de uitkomsten van hun behandelingen voor de patiënt. Zorgverzekeraars kunnen dan meer gaan inkopen op kwaliteit en moeten meer inzicht geven in de opbouw van tarieven en wanneer je daar als zorgaanbieder voor in aanmerking komt. De Nederlandse Zorgautoriteit komt met aanbevelingen voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de monitor paramedische zorg. Op dit moment is er veel onvrede en wantrouwen in de sector. Het herstel hiervan is cruciaal voor een toekomst waarin patiënten steeds langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg.

Nieuwsbericht monitor paramedische zorg

In de monitor hebben we in kaart gebracht hoe het staat met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van paramedische zorg voor de patiënt. Het gaat dan om fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. In een informatiekaart geven we de belangrijkste ontwikkelingen weer. De tarieven bij deze zorgaanbieders stijgen jaarlijks beperkt . De toegankelijkheid is goed. Mensen kunnen over het algemeen snel terecht bij een zorgaanbieder bij hen in de buurt.

Inzicht in kwaliteit

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de zorgverlening (positieve of negatieve) hebben we niet in kaart kunnen brengen, omdat zorgaanbieders dat nog niet inzichtelijk maken. Wij vinden dat dit wel zou moeten en roepen de sector op om zelf met kwaliteitsindicatoren te komen die inzichtelijk maken wat de kwaliteit van de zorg is voor de patiënt. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zo op basis hiervan het gesprek voeren over het contract en het tarief dat de zorgaanbieder hiervoor mag rekenen. Nu staat er in de contracten vooral hoeveel zorg er jaarlijks mag worden geleverd tegen welke prijs. Dit zorgt voor onvrede bij veel zorgaanbieders en leidt niet tot aantoonbaar betere zorg voor de patiënt.

Hoger tarief

Voor zorgaanbieders is het vaak onduidelijk wat ze moeten doen om voor een hoger tarief in aanmerking te komen. Zorgverzekeraars moeten daarom meer duidelijkheid geven over hoe zij inkopen, bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een contract met een hoger tarief en wat de zorgaanbieder hiervoor moet doen. Daarnaast helpt het als zorgverzekeraars duidelijk kunnen maken aan zorgaanbieders hoe het tarief is opgebouwd, bijvoorbeeld door uitleg te geven uit welke elementen het tarief bestaat.

Samenwerken

Ook doen we aanbevelingen over de manier waarop zorgaanbieders zich organiseren om samen te werken bij contractonderhandeling. Er zijn erg veel paramedische zorgaanbieders in Nederland. De zorgverzekeraar kan niet met iedereen afzonderlijk in gesprek. We willen daarnaast aandacht voor de toekomstige rol van paramedische zorgverleners in de regio. Zowel zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn hier aan zet.

Vertrouwen

Het herstel van wederzijds vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is cruciaal voor de toekomst van de paramedische zorg in de eerste lijn waarin we zien dat patiënten steeds langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg. Wij vragen extra aandacht voor de zorgen van zorgaanbieders, zoals indexering van tarieven,  administratieve lasten, PREM en de behandelindex, die een constructieve samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de weg lijken te staan. Wij bevelen partijen aan om met elkaar landelijke afspraken te maken over hoe zij knelpunten op deze thema’s kunnen oplossen.

De NZa heeft gesproken met een grote groep (vertegenwoordigers van) aanbieders van paramedische zorg. Daarnaast is data verzameld van zowel zorgverzekeraars als aanbieders. Op basis van deze input is de monitor samengesteld.