NZa: meer actie nodig voor ‘juiste zorg op de juiste plek’

De waarde die de zorg voor de patiënt heeft, moet centraal staan. Ook in de bekostiging van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt de beweging ‘juiste zorg op de juiste plek’ dan ook een essentiële ontwikkeling. Het is nodig om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden. Er is meer actie nodig. Op terreinen als substitutie van zorg en taakherschikking gaat het te langzaam. We nemen zelf maatregelen en verwachten ook meer van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit schrijft de NZa in een brief aan het Ministerie van VWS die vandaag is verschenen.

Zorg op juiste plek
©isk

De acties van de NZa richten zich op vijf  thema’s: verbetering van de bekostiging, contracten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, substitutie en taakherschikking,  innovatie en verantwoording.  We stimuleren betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders waar mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingen. We passen de bekostiging en onze toezichtactiviteiten aan waar nodig.  En we monitoren voortgang en ontwikkelingen via contracten en experimenten

  • Bij verbeteringen van de bekostiging speelt JZOJP een belangrijke rol. De waarde die de zorg voor de patiënt heeft, moet centraal staan. Er moet ruimte zijn voor samenwerking en maatwerk in de regio. De prikkel om volume te genereren moet verdwijnen en de zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt. 
  • Via contracten geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen invulling aan de veranderingen. Het is belangrijk dat het afsluiten van contracten loont. Door middel van onze monitors contractering bieden we partijen inzicht in het proces en gegevens rondom contractering.  Bij de msz monitoren we de inzet van de transformatiegelden en innovatieve contractafspraken. We gaan met zorgverzekeraars en zorgkantoren in gesprek over hun (regio)visie op ‘juiste zorg op de juiste plek’. En, hoe zij in hun contracten hier invulling aan geven.
  • Het verplaatsen van zorg gaat te langzaam. In onze monitor naar de substitutie-afspraken uit het transitieakkoord msz 2018, constateerden we dat de opbrengst beperkt was. In onze monitor taakherschikking beschreven we de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist en physician assistant. We constateerden dat er weinig focus is op (meetbare) effecten op het gebied van betaalbaarheid. Dit dient nader onderzocht te worden, dit gaan wij doen in samenwerking met partijen. In andere sectoren kan taakherschikking ook een goede bijdrage leveren aan ‘juiste zorg op de juiste plek’.
  • Innovatie kan invulling geven aan JZOJP. Mogelijkheden voor het declareren van e-health zijn in de afgelopen jaren flink verbeterd. De komende periode zetten we hier nog sterker op in. Voor innovaties kan indien nodig een experimentaanvraag bij de NZa worden ingediend. Van de 98 experimenten (2012-2018), zijn 83 experimenten overgegaan in de reguliere bekostiging. Ook verkennen we de mogelijkheid voor een facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg. Dit geeft zorgverzekeraars en aanbieders de ruimte om nieuwe prestaties af te spreken.
  • We verkennen met partijen de mogelijkheid om de verantwoording beter aan te laten sluiten op de beweging die ‘juiste zorg op de juiste plek’ voor ogen heeft. Verantwoording helpt om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties te borgen. Ruimte bieden via nieuwe manieren van verantwoording, die aansluit bij het sector overstijgende karakter van de zorg, helpt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de zorgvraag centraal te stellen.

Lees hier de volledige strategische agenda van de NZa, waar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ onderdeel van uitmaakt.