Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpen we zorgvernieuwers graag op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Innovatie in de medisch-specialistische zorg

Innovatie is een belangrijk thema binnen de medische-specialistische zorg. Kenmerken van de bekostigingssystematiek die ruimte bieden voor innovatie zijn vrije en max-maxtarieven. Daarnaast zijn zorgactiviteiten veelal locatie- en specialismeonafhankelijk beschreven, waardoor bekostiging van procesinnovaties makkelijk kan. Productinnovaties zijn zonder wijzigingen in het bekostigingssysteem beperkt mogelijk. Een aanpassing in de bekostiging kan voortkomen uit een experiment via de beleidsregel innovatie of als zorgpartijen een wijzigingsverzoek bij ons indienen. Om de ruimte optimaal te benutten is het belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over innovatie.

Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk te stimuleren hebben we de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om het anders organiseren van zorg/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie-experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovatie-experimenten. Ook andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren.  Aanmelden voor deelname aan een lopend experiment kan via het aansluitersformulier zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met ons. Bij positieve resultaten kijken we gericht of aanpassingen in bestaande regels nodig zijn.