Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpen we zorgvernieuwers graag op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Innovatie in de medisch-specialistische zorg

Innovatie is een belangrijk thema binnen de medische-specialistische zorg. Kenmerken van de bekostigingssystematiek die ruimte bieden voor innovatie zijn vrije en max-maxtarieven. Daarnaast zijn zorgactiviteiten veelal locatie en specialisme-onafhankelijk beschreven, waardoor procesinnovaties makkelijker bekostigd worden. Productinnovatie (nieuwe behandeling) is zonder wijziging op het systeem beperkt mogelijk, doordat de zorgactiviteiten vrij specifiek omschreven zijn. Een aanpassing in de bekostiging kan voortkomen uit een experiment via de beleidsregel innovatie of als apart wijzigingsverzoek bij ons worden ingediend. Om de ruimte optimaal te benutten is het belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over innovatie.

Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze wegwijzer 2019 om meer te weten over de bekostiging van e-health. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie-experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovatie-experimenten. Ook andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met ons. Bij positieve resultaten kijken we gericht of aanpassingen in bestaande regels nodig zijn.