Veelgestelde vragen over de Monitor dure geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020

Op deze pagina geven wij antwoord op vragen over de Monitor dure geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020.

Wat zijn plaatsbepalingen van geneesmiddelen?
Bij plaatsbepaling spreekt een wetenschappelijke vereniging of het Zorginstituut zich uit over of het geneesmiddel onderdeel wordt van de behandelmogelijkheden die een arts heeft en onder welke voorwaarden het geneesmiddel wordt ingezet.

Het CBS is recent ook met een rapport gekomen waarin ze de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, waaronder dure geneesmiddelen, hebben beschreven. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
Het CBS concludeert, net als wij, dat er een toename van het aantal patiënten is dat dure geneesmiddelen gebruikt. En ook dat de uitgaven per patiënt dalen. Ook komen beide rapporten tot de conclusie dat het aandeel dure geneesmiddelen in de totale ziekenhuiszorg stijgt.

Het CBS trekt deze conclusie over het hogere aantal patiënten en lagere uitgaven per patiënt over een andere periode (2013-2017) dan de NZa monitor (2017-2018). De NZa heeft voor de genoemde periode gekozen, omdat er voor 2017 diverse beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er tussen 2013 en 2016 geneesmiddelen overgeheveld vanuit de extramurale farmacie naar de ziekenhuiszorg. De beleidswijzigingen hebben grote invloed uitkomsten.

Deze monitor gaat over dure geneesmiddelen in het ziekenhuis. Wat zijn de totale uitgaven in Nederland aan dure geneesmiddelen?
Niet alleen onder de geneesmiddelen die binnen het ziekenhuis worden verstrekt, maar ook die via de openbare apotheek worden verstrekt, zijn er dure geneesmiddelen. De NZa hanteert echter alleen binnen de intramurale farmacie een criterium (een grens) voor ‘duur’. Binnen de ziekenhuiszorg maakt de NZa aparte prestaties (add-on’s) voor dergelijke geneesmiddelen.

Vorig jaar schreven we dat de kans bestaat dat andere zorg binnen het ziekenhuis verdrongen wordt, omdat we steeds meer uitgeven aan dure geneesmiddelen. Bestaat dat risico nog steeds?
Dat risico bestaat nog steeds. Wij zijn met zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover in gesprek gegaan. Zij gaven aan dat er een grote kans op verdringing is, maar konden géén specifieke casus van verdringing aandragen.

Waarom vallen dure geneesmiddelen niet onder de budgetplafonds?
Dat de meeste dure geneesmiddelen niet onder de budgetplafonds vallen, is een afspraak die zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar hebben gemaakt in het bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg (‘hoofdlijnenakkoord’).