Taakherschikking

Update augustus 2021

Nuancering op artikel 23, lid 3 NR/REG-2207; registratie AGB-code uitvoerend zorgverlener (RZ22a)

In het kader van taakherschikking hebben we in de RZ22a een registratieverduidelijking opgenomen in de NR/REG-2207, artikel 23 lid 3:

De uitvoerende zorgverlener, dat wil zeggen de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd, legt de zorgactiviteit op zijn eigen AGB-code vast. Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten en zorgverleners die geen eigen AGB-code kunnen aanvragen. 

Wegens bezwaren en knelpunten uit het veld nuanceren wij voor 2022 de verduidelijkte regelgeving op 2 punten:  

  • De registratieverduidelijking geldt alleen voor beroepsgroepen die de poortfunctie kunnen uitoefenen, met uitzondering van arts-assistenten;
  • De registratie dient op de juiste zorgverlenersoort vastgelegd te worden (in plaats van op individuele AGB-code van de zorgverlener).

Hiermee geldt de verplichting dat alle beroepsbeoefenaren die een eigen AGB-code kunnen aanvragen, de zorg ook op hun eigen naam moeten registreren dus nog niet voor 2022. 

Artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2207

Tijdelijke nuancering van artikel 23 lid 3 NR/REG-2207

De uitvoerende zorgverlener, dat wil zeggen de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd, legt de zorgactiviteit op zijn eigen AGB-code vast. Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten en zorgverleners die geen eigen AGB-code kunnen aanvragen.

De beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd legt de zorgactiviteit vast op een AGB-code, waarbij uit de eerste twee posities van de AGB-code af te leiden is om welke zorgverlenersoort het gaat. Deze verplichting geldt alleen voor beroepsgroepen die de poortfunctie kunnen uitoefenen (NR artikel 1 sub dd). Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten.

Oorspronkelijke publicatie 29 april 2021

Wees voorbereid op aanpassing registreren medisch-specialistische zorg

Per 2022 verduidelijken we de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener - de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals werkzaam in de msz die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden (arts-assistenten uitgezonderd). Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten. Voor beroepsbeoefenaren buiten de msz, zoals huisartsen geldt deze verplichting niet.

De zorgkosten blijven de komende jaren stijgen en de personeelstekorten nemen toe. Om te zorgen dat alle inwoners van Nederland de zorg krijgen die zij nodig hebben, zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars werk moeten maken van het duurzaam organiseren van zorg in de regio. Het verplaatsen van zorg waar dat mogelijk is - bijvoorbeeld door taakherschikking – is daar onderdeel van. Ook de corona-uitbraak doet een enorm groot beroep op onze zorgprofessionals. Deze uitbraak laat zien dat het cruciaal is om  zorgprofessionals optimaal in te zetten en te behouden. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt is het nodig om kritisch te kijken waar zorgprofessionals het beste ingezet kunnen worden om de meest passende zorg aan patiënten te blijven geven.

Voorbereidingen nodig in 2021

Om vanaf 2022 te voldoen aan de regels zullen zorgaanbieders, zorgprofessionals en branche- en beroepsverenigingen zich moeten voorbereiden. Hiervoor is (tenminste) nodig dat:

  • Iedere beroepsbeoefenaar een eigen unieke agb-code aanvraagt. Dit geldt voor alle beroepsgroepen waar agb-codes voor aangevraagd kunnen worden.   

  • De ICT-systemen zo ingericht zijn dat betreffende zorgverleners op hun eigen unieke agb-code zorgactiviteiten kunnen registreren.

  • De werkprocessen zo aangepast worden dat iedere zorgverlener met een unieke agb-code zelf de zorgactiviteiten op de eigen code registreert.

Inzicht in inzet taakherschikkers

De NZa ontving signalen dat het niet altijd duidelijk is dat zorgactiviteiten op naam van de uitvoerende zorgverlener geregistreerd moeten worden. Door inzicht te geven wie de zorg levert, wordt duidelijk op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers worden ingezet en welke zorg zij verlenen. Deze registratie helpt ook om andere mogelijkheden zichtbaar te maken. Zijn er patiëntengroepen waar nu nog geen taakherschikkers aan te pas komen, maar waar zij wel van meerwaarde zijn voor de patiënt? Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren. Inzicht in de inzet van taakherschikkers stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. 

Monitoring

In opdracht van het ministerie van VWS zal platform Zorgmasters de financiële effecten van taakherschikking inzichtelijk maken. De eerste resultaten verwachten we begin 2021. Daarnaast monitort de NZa de komende jaren de registratie van zorgactiviteiten door taakherschikkers. Dat doen we via de DIS-aanleveringen.

Taakherschikking is niet vrijblijvend

Het verplaatsen van zorg is niet vrijblijvend, maar een opdracht aan zorgaanbieders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken af om de groei van zorgkosten te remmen, met behoud van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Taakherschikking is hiervoor een belangrijk middel. Het draagt bij aan doelmatige en kwalitatief goede zorg. Door taken over te dragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen. Op die manier leggen we meer focus op de vraag welke zorgprofessional op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Meer informatie vindt u in de release RZ22a.