Zorgproductapplicatie

Vragen over de zorgproductapplicatie kunt u nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-17.00 uur.

Meisje en arts geven high five
© ISK

Registreren en declareren van behandelingen

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk half september.

(Aanvullende) tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de medisch-specialistische zorg in verband met het Corona-virus

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kan belemmeren. Aangezien veilige zorg aan patiënten voorop staat, vinden wij dat onze regelgeving hierin niet belemmerend moet zijn. Om deze reden zijn tijdelijk de onderstaande voorschriften versoepeld/vervallen. De laatste updates vindt u hieronder dik gedrukt.

 • Zorgactiviteitentabel (bijlage 3, NR) (update 4 juni 2020)
  De zorgactiviteit voor een consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068) mag u registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 24, lid 1, NR
  U mag een polikliniekbezoek (190007; 190008; 190013; 190060) registreren als het consult in de thuissituatie plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
  Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registreren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 15, NR
  Een consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Ook mag u de 190067 registeren indien het consult plaatsvindt tussen patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert die geen onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. Hierbij geldt als voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar in kwestie werkt onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team palliatieve zorg. Klik hier en hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 16, NR
  Een multidisciplinair consult (190010) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 25 t/m 29 & artikel 29, lid 3 sub k, NR
  De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 39 & lid 40
  De zorgactiviteiten voor behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie mag u registreren als de start- en/of eindsessie op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

 • artikel 24 lid 54 (update 29 mei 2020)
  De zorgactiviteiten voor ‘post-transplantatietraject’ na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098) mag u registreren indien de nazorg op afstand geleverd wordt. Klik hier voor meer informatie.

 • Artikel 24, lid 79
  Een intake face-to-face contact – medische psychologie (194162) mag u registreren als de intake op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 

 • Artikel 28, lid 2 sub g & h, NR
  Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en  standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 29 lid 3 sub c (update 1 juli)
  De voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ bij een consult kaakchirurgie (234003) geldt niet indien er sprake is van een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. Klik hier voor meer informatie.

Besluit heeft terugwerkende kracht
De buitenwerkingstelling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 in werking en geldt tot nader order, dat wil zeggen tot het moment dat we op de voorgeschreven wijze bekendmaken dat we de buitenwerkingstelling weer opheffen. Hierbij houden we rekening met de landelijke adviezen en voorschriften vanuit overheid en RIVM. Ook nemen we een overgangstermijn van een week in acht.

Voor wie geldt de maatregel?

Deze coulancemaatregel geldt voor de gehele medisch-specialistische zorg. Audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg, complex chronisch longfalen en kaakchirurgie horen hier ook bij. 

De NZa zal deze beslissing nog vastleggen in een formeel besluit. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars mogen, vooruitlopend op de publicatie en formele inwerkingtreding van dit besluit, reeds handelen conform de inhoud van bovenstaande mededeling.

Meer informatie
Bekijk ook het overzicht van algemene en specifieke vragen rondom het coronavirus en onze regels

Meer over dbc's?

 • Deze informatiekaart bevat een algemene introductie in de dbc-systematiek.

 • We hebben gratis e-learnings die u wegwijs maken in het werken met dbc's. De e-learning bevat naast theorie casussen uit de praktijk waarmee u kunt oefenen.

 • Werkt u al met dbc's? Dan kan onze Zorgproductenapplicatie u helpen bij een goede zorgregistratie.

Registreren en declareren in 2020

Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten zijn ieder jaar wijzigingen nodig. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2020:

 • Verplichting face-to-face contact
  De verplichting uit de nadere regel dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patient aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden, vervalt per 2020. Deze regel is niet noodzakelijk omdat de productstructuur en overige regelgeving, daar waar nodig, borgen dat de patiënt op de polikliniek gezien wordt.
 • Regel onderlinge dienstverlening verruimd
  We verruimen de regel voor onderlinge dienstverlening. Door de huidige definitie van de regel is onderlinge dienstverlening alleen tussen zorgaanbieders in de tweede lijn mogelijk. Met de aangepaste regel kan bijvoorbeeld ook onderlinge dienstverlening plaatsvinden tussen zorgaanbieders uit de eerste lijn en zorgaanbieders uit de tweede lijn. 
 • Medisch-specialistische zorg thuis
  We voeren per 2020 een zorgprestatie toe die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.
 • Klinisch technoloog als taakherschikker 
  De klinisch technoloog mag per 1 januari 2020, zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen.
 • Vrije tarieven eerstelijnsdiagnostiek
  Per 2020 gelden vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. 
 • Eenvoudigere regels voor parallelliteit
  Op basis van nieuwe regels kunnen zorgaanbieders voortaan al vroeg in een zorgtraject afwegen of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Ook is de term ‘behandeling’ in de regels voor parallelliteit losgelaten om aan te sluiten bij de praktijkvoering van medisch-specialistische zorg.

Meer informatie