Calculatiemodel rentekosten

Op deze pagina vindt u meer informatie over het calculatiemodel rentekosten 2017.

Calculatiemodel rentekosten Wlz 2017

Het Calculatiemodel rentekosten Wlz 2017 is bedoeld voor de berekening van de nacalculeerbare aanvaardbare rentekosten 2017 van met Wlz-gelden gefinancierde zorgaanbieders. Bij de invulling van dit formulier dient u de kapitaallasten die kunnen worden toegeschreven aan kleinschalig wonen, niet te betrekken. Dit geldt ook voor de kapitaallasten van extramurale zorgprestaties voor zover deze normatief worden vergoed (en op of na 1 januari 2007 in de exploitatie zijn genomen). Voor meer informatie over het invullen van het formulier, zie de toelichting in het 'Calculatiemodel rentekosten Wlz 2017'.