Integrale vergelijking

Om bij te dragen aan toekomstbestendige verpleeghuiszorg, werkt de NZa aan een nieuw bekostigingsmodel. Dit is gebaseerd op een nieuwe methodiek: de integrale vergelijking. Met deze methode willen we verpleeghuizen met elkaar vergelijken om tot een beter passende bekostiging te komen. Het doel is dat alle verpleeghuizen, ongeacht hun omstandigheden, dezelfde goede zorg kunnen leveren.

De NZa heeft eind 2019 een uitvraag gedaan (de nulmeting) naar de kosten die aanbieders maken om verpleeghuiszorg te bieden. Op basis van de nulmeting, de duiding van de uitkomsten met zorgaanbieders en een consultatie met partijen, zien wij dat de integrale vergelijking kan helpen om de genoemde doelen te realiseren. We concluderen ook dat verdere doorontwikkeling noodzakelijk is om de integrale vergelijking te kunnen gebruiken in de regulering. Samen met de verpleeghuissector werken we nu aan deze doorontwikkeling.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De huidige bekostiging gaat uit van een maximumtarief per prestatie (zorgzwaartepakket). Verpleeghuizen met een vergelijkbare zzp-mix ontvangen dezelfde vergoeding, en een hogere zorgzwaarte betekent een hogere vergoeding. Maar deze bekostigingsmethodiek veronderstelt dat er geen andere verschillen zijn tussen verpleeghuizen, terwijl deze er in de praktijk natuurlijk wel zijn. Zo bleek uit ons onderzoek dat de locatiekenmerken zoals grootstedelijkheid of sociale economische status van de wijk leiden tot tot verschillen in verzuim van personeel bij een zorgaanbieder. Hierdoor kost de zorg op sommige locaties meer dan op andere locaties. 

We willen dat alle zorgaanbieders, ongeacht omstandigheden, voldoende vergoeding krijgen om kwalitatief goede zorg te leveren. En we willen ook de zorg betaalbaar houden en doelmatigheid stimuleren waar dat kan. Met de integrale vergelijking als basis kunnen we maatwerk in het belang van de bewoner verzorgen, zodat deze verzekerd is van kwalitatief goede zorg. Dat is ook de lijn die we onlangs hebben ingezet in ons advies over passende zorg: doe in de zorg wat nodig is, kies voor zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Samenwerking met de sector

Voor de nieuwe bekostiging stemmen we bevindingen af met deelnemende aanbieders. Er zijn meerdere werkgroepen, bestaande uit experts uit het veld, die ons adviseren en meedenken bij het uitvoeren van de integrale vergelijking.

Naast deze werkgroepen nodigen we ook gebruikers van de uitkomsten van de integrale vergelijking verpleeghuiszorg uit om deel te nemen aan verschillende themabijeenkomsten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bestuurders, controllers, adviseurs zorgverkoop en zorginkopers . Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig: we informeren over de doorontwikkeling van de integrale vergelijking én zij kunnen stem laten horen.

Themabijeenkomsten 5 en 19 oktober 2021 uitgesteld

In het kader van de doorontwikkeling van de integrale vergelijking organiseerden we dit najaar één themabijeenkomst: deze vond op 20 september 2021 plaats.

De formatie van een nieuw kabinet duurt langer dan verwacht. Het is op dit moment nog onduidelijk welke (politieke) keuzes gemaakt worden over de toekomst van de ouderenzorg. Keuzes die worden gemaakt in een nieuw Regeerakkoord kunnen verregaande gevolgen hebben voor de ontwikkeling en implementatie van de integrale vergelijking. Daarom hebben wij besloten de themabijeenkomsten van 5 en 19 oktober 2021 uit te stellen. Wij vinden het voorbarig om nu van u een behoorlijke tijdsinvestering te vragen om met ons mee te denken, terwijl over de toekomstige organisatie van de ouderenzorg nog veel onzeker is.

Houd deze site in de gaten voor meer informatie en updates over de themabijeenkomsten integrale vergelijking.

Meer informatie?