Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg.

Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van eerstelijnsverblijf financieren. Eerstelijnsverblijf kent max-maxtarieven. Onder het eerste maximumtarief valt alle reguliere mondzorg. Het tweede maximumtarief (tot maximaal 10%) kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur, multidisciplinair overleg (aanvullend aan wat gezien kan worden als reguliere professionele beroepsuitoefening), of andere lokale initiatieven.

Het tweede maximumtarief kan alleen in rekening worden gebracht als er een schriftelijke overeenkomst is tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder. 

Meer weten? Bekijk het filmpje onderaan deze pagina over e-health en lees onze Wegwijzer 2018 bekostiging e-health: overzicht per zorgsector. Voor 2019 zijn de regels verruimd. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de wegwijzer 2019. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten of bekijk de animatie onderaan deze pagina.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties onder de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier zorgverzekeraar of aansluitersformulier zorgaanbieder.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd of de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende faciliteren. 

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg. Dat kan via een experiment of proeftuin. Lees de opties in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.