Zorginnovaties

Zorginnovaties kunnen de zorg vooruit helpen. Zo kunnen innovaties de kwaliteit van de zorg verbeteren, zorgen dat meer patiënten geholpen kunnen worden en kosten besparen. Allemaal positieve punten, vindt de NZa. Daarom stimuleren we zorgvernieuwers en helpen hen op weg.  Wij wijzen ze op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we bieden ruimte om te experimenteren met de bekostiging via een experiment. Op deze pagina vertellen we daar meer over.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van het eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatiezorg en de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (hierna: kortdurende zorg) financieren. Deze sectoren kennen een maximum tarief. Bij alle drie de sectoren kan ook een max-max tarief worden afgesproken: tot maximaal 10% over het maximumtarief.  Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van organisatie en infrastructuur, extra multidisciplinair overleg (aanvullend aan wat gezien kan worden als reguliere professionele beroepsuitoefening), of andere lokale initiatieven, zoals specifieke bijscholing van medewerkers.

Experimenteren met de bekostiging

Kan uw innovatie niet worden bekostigd binnen de bestaande regels? Dan kan een experiment een optie zijn. Een experiment biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over een alternatieve vorm van bekostiging. Door deze ruimte in de regelgeving hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om (nog meer) maatwerkafspraken te maken voor de kortdurende zorg.

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, biedt de NZa verschillende mogelijkheden. Binnen de zorgvormen in de kortdurende zorg kennen we de experimentprestatie ‘Resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ in de Beleidsregel het eerstelijnsverblijf, de experimentprestatie in de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en de Proeftuin kortdurende zorg. Daarnaast is het mogelijk om een experiment te starten onder de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

Benieuwd hoe uw innovatie bekostigd kan worden? Kijk dan in onze Wegwijzer experimenten kortdurende zorg.

Voorbeelden

Door op het kruisje in onderstaand plaatje te klikken, ziet u enkele voorbeelden van innovatie binnen de kortdurende zorg.

Observatie en diagnostiek

Regeling: Experimentprestatie eerstelijnsverblijf

Soms is niet meteen duidelijk tijdens de triage welke zorg de patiënt nodig heeft, waar die zorg het beste geleverd kan worden en of de verwachting is dat de patiënt na herstel naar huis kan. Bijvoorbeeld bij ouderen bij wie de gezondheidstoestand thuis snel achteruit is gegaan of die net een ziekenhuisopname hebben gehad. Om deze patiënten, van wie het niet meteen duidelijk is welke zorg zij nodig hebben, toch tijdig de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, maken meerdere zorgverzekeraars afspraken met aanbieders over zogenoemde ‘observatie- en diagnostiekbedden’. Een plek buiten het ziekenhuis om de klant te observeren en passende zorg te bieden. Na deze periode van observatie en diagnostiek kan de patiënt uitstromen naar de juiste vervolgplek. Voor de zorg en het verblijf tijdens deze ‘observatie- en diagnostiekperiode’ wordt de experimentprestatie elv gedeclareerd.

Acute Care Unit

Regeling: Beleidsregel innovatie

De Acute Care Unit betreft een opnamemogelijkheid voor ouderen met acute problemen in de thuissituatie (het gaat thuis niet meer). Tevens biedt deze unit een mogelijkheid voor observatie en diagnostiek wanneer het lastig is een diagnose te stellen bij ouderen in de thuissituatie. De zorg wordt op basis van een whitelabel concept geleverd. De patiënt wordt opgenomen. De vervolgzorg is dan leidend voor de uiteindelijke financieringsbron. De partijen hebben een nieuwe prestatie ontwikkeld voor deze periode met eenzelfde tarief vanuit de Zvw als de Wlz. Gaat de cliënt na de observatieperiode naar huis of naar een Elv of naar de grz, dan is het Zvw zorg. Is de Wlz zorg aansluitend op de opname, dan wordt het gedeclareerd als Wlz zorg.

Zorgtraject Huntington

Regeling: Beleidsregel innovatie

Het zorgtraject voor patiënten met de ziekte van Huntington is een totaalzorgtraject voor mensen die gendrager zijn met al dan niet verschijnselen van de ziekte, risicodrager zijn van de ziekte van Huntington, het mantelzorgsysteem en zorgverleners. Het zorgtraject vindt plaats gedurende het gehele ziekteproces en bestaat uit het bezoek van de patiënt aan het expertisecentrum ziekte van Huntington, zorg bij de patiënt in de thuissituatie, en behandeling die geleverd wordt aan de patiënt in de nabije woonomgeving van de patiënt. De concrete en haalbare behandeldoelen zijn vastgelegd in een individueel behandelplan. De behandeling wordt geleverd door een multidisciplinair team waarbij deskundigheid op het gebied van de ziekte van Huntington noodzakelijk is. Het multidisciplinair team staat onder regie van een regiebehandelaar.

Multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg met specialist ouderengeneeskunde (Meso)

Regeling: Beleidsregel innovatie

De doelgroep bestaat uit ouderen met complexe problemen. De huisarts verwijst als hoofdbehandelaar ouderen met (hoog)complexe problematiek naar de MESO-zorg. De specialist ouderengeneeskunde werkt in het team MESO-zorg samen met geriatrieverpleegkundigen en het secretariaat. Samen brengen zij de oudere holistisch in kaart, komen bij de mensen thuis om de context mee te kunnen nemen, diagnosticeren en prioriteren de problemen en stellen samen met patiënt/mantelzorger, huisarts en het (zorg)netwerk een multidisciplinair zorgbehandelplan op. Dit plan wordt in de volgende maanden uitgevoerd, samen met het lokale netwerk. Het lokale netwerk bestaat onder meer uit thuiszorg, paramedici, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam, casemanagers dementie, ouderenwerkers vanuit welzijn en uit ziekenhuisspecialisten.

Wijkkliniek

Regeling: Beleidsregel innovatie

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept waarbij (acute) zorg voor ouderen vanuit de wijk is opgebouwd. Ouderen die ziekenhuiszorg nodig hebben, maar geen gebruik hoeven te maken van de diagnostische of OK-faciliteiten van het AMC worden opgenomen in hun eigen wijk in de WijkKliniek. De focus ligt, naast het behandelen van de acute ziekte, op functiebehoud en een goede terugkeer naar huis in samenwerking met hun directe omgeving, zodat patiënten thuis weer de activiteiten kunnen doen die voor hen van belang zijn. Onder toezicht van een geriater en in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers wordt hier samen met de patiënt en zijn directe omgeving aan gewerkt. De verblijfsduur in de WijkKliniek is maximaal 14 dagen. Omdat de WijkKliniek een volledig nieuw concept is dat raakt aan verschillende zorgvormen (o.a. medisch specialistische zorg en tijdelijk verblijf), valt deze zorg nog niet binnen het normale systeem van vergoedingen. De WijkKliniek wordt daarom op dit moment bekostigd op basis van de Beleidsregel innovatie.

©SSK

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Meer weten?

Bekijk het filmpje onderaan deze pagina over e-health. Voor 2020 zijn de regels verruimd. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.