Onderzoek passende tarieven en prestaties

De NZa ontvangt signalen dat de bekostiging van het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg (verpleging en verzorging) knelt. Om de prestaties en tarieven voor deze zorg aan te kunnen passen, is het nodig dat er inzicht komt in de soort en hoeveelheid zorg die geboden wordt. Daarom starten we in 2022 met een registratieonderzoek. Dit is een nulmeting om inzicht te krijgen in wat er aan zorg geleverd wordt, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over een nieuwe bekostiging die aansluit bij de praktijk.

Registratieonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv: juli – december 2022

In juli 2022 zullen 150 aanbieders van eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv, deelnemen aan het registratieonderzoek. Geselecteerde aanbieders ontvangen hier in januari 2022 een vooraankondiging van. Ook als u niet geselecteerd bent voor het onderzoek ontvangt u een brief van ons. Het registratieonderzoek start op 1 juli en loopt t/m 31 december 2022.

Waar richt het registratieonderzoek zich op en waarom wordt het gehouden?

Het registratieonderzoek gaat over de prestaties binnen het eerstelijnsverblijf en de Wlz prestatie crisiszorg vv met behandeling (Z110). We richten ons op het waar nodig aanpassen van de prestaties en tarieven per 1 januari 2025.

We willen de bekostiging van het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv actualiseren. Op dit moment beschikken we nog niet over de juiste data om nieuwe prestaties en tarieven vast te stellen. Deze nulmeting geeft weer welke zorg op dit moment - binnen de huidige prestaties en tarieven - geleverd wordt. Dit levert belangrijke informatie op over de gewenste bekostiging: is de huidige bekostigingsvorm passend bij de zorglevering en zo niet, wat zou een passende prestatiestructuur kunnen zijn?

Het registratieonderzoek op de Wlz crisiszorg vv

In de praktijk blijkt het vaak ingewikkeld om bij een tijdelijke opname, direct vanuit huis of na (kort) verblijf in het ziekenhuis, goed in beeld te krijgen welke opname-indicatie en bijbehorende bekostiging (het meest) van toepassing is en om deze bekostiging ook te regelen. Bij twijfel wordt vaak voor het eerstelijnsverblijf gekozen, ook als een cliënt uiteindelijk uitstroomt naar de Wlz. Hierbij ontstaat de vraag of de zorg geleverd binnen het eerstelijnsverblijf in een crisissituatie gelijk is aan de Wlz crisis vv en zo ja, hoe de bekostiging hiervan vereenvoudigd kan worden.

Het belang van een registratieonderzoek

Vanuit diverse veldpartijen heeft de NZa de afgelopen jaren signalen ontvangen dat de bekostiging van het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv verdere ontwikkeling behoeft. Zo zijn er meerdere wijzigingsverzoeken ingediend om de (afbakening van) prestaties verder door te ontwikkelen. Ook geven zorgaanbieders aan dat er in het algemeen druk staat op de tarieven en dat er te weinig ruimte is om de behandeling te kunnen leveren.

Daarnaast biedt het registratieonderzoek inzicht in de zorg die wordt geleverd binnen de verschillende experimenten. Denk bijvoorbeeld aan experimenten rond specifieke cliëntgroepen zoals cliënten met Korsakov of de experimenten rond observatie en diagnostiek. Het registratieonderzoek brengt in kaart welke zorg geleverd wordt binnen de experimenten en wat de verschillen zijn met de al bestaande prestaties. Vervolgens kunnen we vaststellen of een aparte prestatie voor het experiment binnen zowel het eerstelijnsverblijf als de Wlz crisiszorg vv op landelijk niveau gewenst is.

Aansluiten van de bekostiging bij de zorginhoud

Naast het registratieonderzoek vindt er ook een zorginhoudelijk traject plaats vanuit beroeps- en branchepartijen. Dit traject levert input over welke zorg geleverd zou moeten worden, en of dat verschilt van de zorglevering die op dit moment geleverd wordt. Door een registratieonderzoek en een zorginhoudelijk traject te combineren, weten we welke zorg nu wordt geleverd en hoe deze zorg zich verhoudt tot de gewenste praktijk en de beschikbare kaders. Zowel het registratieonderzoek als het zorginhoudelijk traject leveren daarmee input voor het ontwikkelen van een nieuwe bekostiging. Tot slot vindt er een kostenonderzoek plaats om prestaties binnen de nieuwe productstructuur van tarieven te voorzien.

Bijdragen aan het registratieonderzoek

Het is mogelijk om een bijdrage te leveren aan het registratieonderzoek en het ontwikkelen van passende bekostiging voor het elv en de Wlz crisiszorg vv zonder dat u hiervoor bent geselecteerd. Wij werken nauw samen met zorgaanbieders en andere betrokkenen en blijven dit graag doen. Wilt u hier een bijdrage aan leveren, neem dan contact met ons op via info@nza.nl o.v.v. ‘registratieonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv’ of via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonisch contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen).

Voor het registratieonderzoek legt u op hoofdniveau cliëntgegevens vast. Dit betreft bijvoorbeeld de prestatie (geleverde zorg), het aantal verblijfsdagen en de agb-code van de organisatie. De hoofdbehandelaar registreert gegevens bij de intake, zoals de herkomst van de cliënt en het doel van opname. Behandelaren en verpleegkundigen registreren de zorg- of behandeltijd. Deelnemende aanbieders ontvangen de komende tijd een uitgebreide uitleg over welke gegevens het precies betreft. 

Registratievereisten

Er geldt een specifieke regeling met registratievereisten voor het registratieonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv. De registratievereisten zijn opgesteld op basis van de huidige regels bij de registratieverplichting voor de geriatrische revalidatiezorg (grz). We pasten deze registratievereisten aan voor het eerstelijnsverblijf en de Wlz crisiszorg vv samen met zorgverleners, managers, controllers en beroeps- en branchepartijen.

Administratieve lasten

Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken faciliteren we deelnemende zorgaanbieders zoveel als mogelijk. Dit doen we door u te informeren over wat er geregistreerd dient te worden, hoe dit in te regelen is in de ICT-systemen en hoe de gegevens aangeleverd kunnen worden. In overleg met ICT-leveranciers kijken we hoe we u hierbij zoveel mogelijk kunnen ontzorgen.

Verwerking opgehaalde informatie uit het registratieonderzoek

De opgehaalde informatie uit het registratieonderzoek draagt bij aan prestaties en tarieven die rechtdoen aan de geleverd zorg binnen het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg. De uitkomsten van het registratieonderzoek bespreken we met branchepartijen en beroepsgroepen. Samen met het zorginhoudelijke traject en een kostenonderzoek dient het registratieonderzoek als basis voor passende prestaties en tarieven.

Daarnaast ontvangen deelnemende zorgaanbieders na aanlevering van de gegevens van ons een benchmark voor intern gebruik. Hiermee kunnen zorgaanbieders de registraties van hun organisatie vergelijken met die van andere – geanonimiseerde – zorgaanbieders. Dit geeft inzicht in hoeverre de zorglevering verschilt ten opzichte van de andere zorgaanbieders uit de sector

Deelname aan het registratieonderzoek is verplicht, de deelnemende zorgaanbieders zijn door ons geselecteerd op basis van representatieve steekproef.

Bescherming van de aan te leveren gegevens

De NZa is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De uitkomsten van de gegevens uit het onderzoek zullen worden geanonimiseerd. Deze zijn niet-herleidbaar naar individuele zorgaanbieders van eerstelijnsverblijf en Wlz.

Webinars

Wilt u meer informatie over het registratieonderzoek en de doorontwikkeling van de bekostiging eerstelijnsverblijf en Wlz-crisis vv? Bekijk dan de volgende webinars:

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het registratieonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv? Lees dan eerst de vragen en antwoorden over het registratieonderzoek

Of neem contact met ons op via info@nza.nl o.v.v. ‘registratieonderzoek elv en Wlz crisiszorg vv’ of via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonisch contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen).