Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Mogelijkheden in bestaande regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de ggz financieren. Binnen de basisregels zit vrijheid: zo mag bijvoorbeeld binnen een vaste behandelrelatie een contact met de patiënt ook screen-to-screen plaatsvinden. Daarnaast kan de mogelijkheid van max-maxtarieven benut worden om in de contracten tussen aanbieder en verzekeraar afspraken te maken over innovatie, wanneer deze innovatie de kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg ten goede komt.

Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze Wegwijzer 2018 bekostiging e-health: overzicht per zorgsector. Voor 2019 zijn de regels verruimd. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de wegwijzer 2019. Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

(Een animatie.)
(E-health kan de zorg beter, sneller en waarschijnlijk goedkoper maken. Wie diabetes heeft, kan tegenwoordig zelf zijn glucose meten en de meting digitaal doorgeven. Logopedie-oefeningen? Die kun je online doen. Of een patiënt heeft via een videoverbinding op zijn eigen televisie een e-consult met zijn arts.)
(Zomaar een paar voorbeelden van ICT-toepassingen die ondersteunen bij het leveren van zorg. Oftewel e-health.)
(E-health neemt een steeds grotere rol in de zorg in. Een ontwikkeling die de Nza aanmoedigt. Op voorwaarde dat door e-health de zorg beter en betaalbaarder wordt. Maar hoe wordt e-health betaald?)
(De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. De regels voor e-health verschillen per sector. Als bestaande zorg door e-health op een andere manier wordt aangeboden, kun je hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars. Het uitgangspunt is goede en betaalbare zorg. Een praktijkvoorbeeld.)
(Een patiënt meldt zich bij de huisarts met een plekje. De huisarts maakt er een foto van en stuurt deze naar de dermatoloog. De dermatoloog bekijkt het plekje, stuurt informatie terug en de huisarts bespreekt de bevindingen met de patiënt. Hiermee wordt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis bespaard.)
(Als de huisarts hierover afspraken maakt met de zorgverzekeraar, kan hij de kosten voor een meekijkconsult bij de zorgverzekeraar declareren. En betaalt hij direct aan het ziekenhuis voor het meekijken van de dermatoloog. Nog een voorbeeld.)
(In de langdurige zorg ontvangen verpleeghuizen een dagbudget per patiënt. Dit budget is vrij te besteden als het maar om Wlz-zorg gaat. Zo kan het budget bijvoorbeeld ingezet worden voor het installeren van alarminstallaties voor valpreventie.)
(Allemaal innovatieve mogelijkheden die de zorg verbeteren voor patiënt en zorgaanbieder. Heb je zelf een idee waarmee je met e-health de zorg wilt verbeteren? Bespreek dit dan met de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld tijdens de contractering.)
(Want er is meer mogelijk dan je denkt. Maak er gebruik van!)
(Wil je meer weten over de bekostiging van e-health? Kijk dan op onze website.)
(Beeldtekst: NZa.nl. Een computerscherm met daarop het logo van de NZa.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om slimmer organiseren of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de Factsheet Nieuwe innovatie aanvragen en afloop experimenten.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties onder de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier zorgverzekeraar of aansluitersformulier zorgaanbieder.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.