Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

De registratie van zorg gebeurt in de gespecialiseerde ggz met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf  is in het 2e en 3e jaar vervat in zorgzwaartepakketten en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Meer weten over dbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2020

 • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Die zijn in 2020 over het algemeen iets lager dan in 2019. De tarieven zijn gebaseerd op een groot kostenonderzoek van zorg. Hieraan is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gewerkt.  
 • De regels voor de acute ggz zijn aangepast. Bekijk ook de Informatiekaart acute ggz.
 • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.

 • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
 • Db(b)c-beroepentabel
  • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. Geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.
  • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel.
 • Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mag men bij vervolg-dbc’s declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020.

Registreren en declareren in 2019

We hebben in overleg met de zorgsector de aanpassingen voor 2019 zoveel mogelijk beperkt. Er zijn vooral kleinere wijzigingen zoals:

 • Nieuwe prestaties die beter inzicht geven in de beveiligde zorg.
 • Een toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma. 
 • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
 • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.

In de circulaire CI/18/24c (zomer 2019) staan alle wijzigingen op een rijtje. Deze bevat ook een nieuwe invulling van acute ggz. Deze invulling is echter in het najaar van 2019 teruggedraaid. Lees hierover meer in de circulaire CI/18/30c (najaar 2019).

Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbc-documentatie in 2019.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.