Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

Gespecialiseerde ggz wordt geregistreerd met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf wordt in het 2e en 3e jaar met zorgzwaartepakketten bekostigd en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Meer weten over dbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2020

 • Volgend jaar gaan de tarieven voor de gespecialiseerde ggz gemiddeld met 0,7% omlaag. De tarieven voor verblijf worden 3,4% lager. Dit is op basis van een groot opgezet kostenonderzoek onder vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
 • De regels voor de acute ggz zijn aangepast. Deze gaan pas in als de brancheorganisatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland (ZN). Die kan de module dan inschrijven.
 • Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek. Het is dan niet meer mogelijk om ozp's voor eerstelijnsdiagnostiek te declareren. Om deze ontbrekende inkomsten te compenseren is er in de tarieven 2020 een éénmalige opslag van 0,049% verwerkt.
 • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
 • Db(b)c-beroepentabel
  • Ggz-differentiatie: Het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. Geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.
  • Psysician assistant en hbo-psycholoog: Per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel.
 • ‘Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr)’ mag in de huidige regeling gespecialiseerde ggz alleen in combinatie met behandeling gedeclareerd worden. Bij vervolg-dbc’s wordt het per 2020 mogelijk om de deelprestatie vmr te declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Zie verder de Informatiekaart Toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg 2020.

Registreren en declareren in 2019

We werken samen met de zorgsector aan een geheel nieuwe productstructuur. Daarom hebben we de aanpassingen voor 2019 (net als in 2018) zoveel mogelijk beperkt. In 2019 zijn er vooral kleinere wijzigingen zoals:

 • Nieuwe prestaties die beter inzicht geven in de beveiligde zorg.
 • Een toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma. 
 • Toevoeging in de DSM-conversietabel van jeugddiagnoses die mogelijk zijn bij volwassenen. 
 • Aanpassing van een aantal omschrijvingen voor dagbesteding en geneeskundige begeleiding.

In de circulaire CI/18/24c (zomer 2019) zijn alle wijzigingen op een rijtje gezet. Deze bevat ook een nieuwe invulling van acute ggz. Deze invulling is echter in het najaar van 2019 teruggedraaid. Lees hierover meer in de circulaire CI/18/30c (najaar 2019).

Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Kijk hier voor een overzicht van dbc-documentatie in 2019.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.