Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

De registratie van zorg gebeurt in de gespecialiseerde ggz met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf  is in het 2e en 3e jaar vervat in zorgzwaartepakketten en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Registreren en declareren in 2022

Per 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. We nemen afscheid van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz, de dbbc’s in de fz en de prestaties in de basis-ggz. Lees er hier alles over.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

  • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld.   
  • De regels voor de acute ggz zijn aangepast. Bekijk ook de Informatiekaart acute ggz.
  • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.

  • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
  • Db(b)c-beroepentabel
    • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. Geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.
    • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel.
  • Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mag men bij vervolg-dbc’s declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.

Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz

Naar schatting hebben in Nederland zo'n tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen hebben vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan onderstaand filmpje! Nog meer weten? Lees dan onze informatiekaart of ga naar de website van VWS 'Toegang tot Wlz voor ggz-cliënten'.

Ggz: toegang tot de Wlz vanaf 2021

(Een animatie. Er verschijnt een meisje met psychische problemen)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in de nabijheid, directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). 

(Er verschijnen meer patiënten, en ze kijken tevreden)

(Beeldtitel: Wet langdurige zorg (Wlz).

VOICE-OVER: Voor 2021 ontvingen zij nog zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

(Beeldtitel: De Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning verschijnen in beeld)

VOICE-OVER: Wat betekent deze verandering? De directe toegang tot de Wlz geeft deze mensen zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. In dit filmpje vertellen wij hier meer over, zodat u als zorgaanbieder weet wat u kan verwachten.
We hebben een nieuwe bekostiging ontwikkeld voor deze cliënten binnen de Wlz. Hiervoor zijn prestaties en maximumtarieven vastgesteld. 
We hebben voor deze bekostiging twee modellen ontwikkeld. Een integraal model, en een modulair model. Samen met het zorgkantoor bepaalt u welk model u gaat gebruiken, beide is ook mogelijk.  

(Twee zorgaanbieders staan voor een visualisatie van de modellen, die bestaan uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg)

VOICE-OVER: Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die het totale pakket aan zorg organiseren voor een cliënt, eventueel via onderaannemers.

(Twee zorgaanbieders staan samen bij het integrale model, die bestaat uit Woonzorg, Specifieke behandeling, Ggz behandeling en Algemeen medische zorg.
 
VOICE-OVER: Het modulaire model is vooral geschikt voor zorgaanbieders die samen werken aan de zorg voor een cliënt. Daarbij heeft de zorgaanbieder die de woonzorg levert een inhoudelijk coördinerende rol. Het model bevat dus losse modules. 

(Drie zorgaanbieders overleggen over de modules die zij leveren.)

VOICE-OVER: De cliënten moeten wel voldoen aan toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt de aanvraag en stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in de regio van de cliënt. 
Als zorgaanbieder maakt u contractafspraken met een of meer zorgkantoren, en dient u een budgetaanvraag in bij de NZa. De NZa stelt dan een beschikking op met het budget. Op basis hiervan voert u samen met het zorgkantoor de contractafspraken uit en levert u de zorg aan de cliënt. 
De NZa heeft op haar website een speciale informatiekaart. 

(De informatiekaart van de NZA verschijnt in beeld.)

VOICE-OVER: Daarin leggen wij de beide modellen verder uit. Geïnteresseerd? Klik dan op de link in de comment of ga naar www.nza.nl.

(De informatiekaart met daarnaast het logo van NZa, en de link www.nza.nl.