Registreren en declareren (gespecialiseerde ggz)

De registratie van zorg gebeurt in de gespecialiseerde ggz met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). Behandeling mét verblijf  is in het 2e en 3e jaar vervat in zorgzwaartepakketten en valt daarna onder de langdurige ggz. Zie ook de pagina over de langdurige ggz.

De NZa stelt maximumtarieven vast. De uiteindelijke tarieven zijn afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Meer weten over dbc's? Download dan de Informatiekaart over de dbc-systematiek.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

  • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld.   
  • De regels voor de acute ggz zijn aangepast. Bekijk ook de Informatiekaart acute ggz.
  • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.

  • De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit.
  • Db(b)c-beroepentabel
    • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. Geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.
    • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel.
  • Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mag men bij vervolg-dbc’s declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020.

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. Wij hebben deze opzet overgenomen in onze regels. Wij zetten ons ervoor in dat ggz-aanbieders duidelijke informatie geven over de zorg die zij geven. Zo kan een patiënt een goede keuze maken voor een aanbieder. We controleren daarom of ggz-aanbieders hun kwaliteitsstatuut bekend maken.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.