Registreren en declareren (basis-ggz)

De basis-ggz maakt gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in 4 zorgpakketten: basis-ggz middel, kort, intensief en chronisch. De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Registreren en declareren in 2019

De regelgeving voor de basis-ggz kent geen inhoudelijke wijzigingen voor 2019. De tarieven voor 2019 zijn geïndexeerd.

Registreren en declareren in 2018

Ondersteunende beroepen kunnen in 2018 tijdschrijven. We nemen de gegevens mee in de toekomstige bekostiging. Daarnaast hebben we de tarieven voor 2018 geïndexeerd.

Registreren en declareren in 2017

Aanbieders en verzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. De hoofdbehandelaar is hierin vervangen door de regiebehandelaar. De NZa heeft deze opzet van de veldpartijen overgenomen in de nadere regel en de beleidsregel. Vanaf 2017 moeten alle zorgaanbieders in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz een ingevuld kwaliteitsstatuut hebben en dit voor patiënten beschikbaar stellen via de website of de wachtkamer.