Registreren en declareren (basis-ggz)

De basis-ggz maakt gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in 4 zorgpakketten: basis-ggz middel, kort, intensief en chronisch. De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Registreren en declareren in 2020

  • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Die zijn in 2020 over het algemeen iets lager dan in 2019. De tarieven zijn gebaseerd op een groot kostenonderzoek van zorg. Hieraan is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gewerkt. 
  • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.
  • Db(b)c-beroepentabel
    • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. 
    • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als beroep in de beroepentabel.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020 en de codelijsten voor de basis-ggz.

Registreren en declareren in 2019

De regelgeving voor de basis-ggz kent geen inhoudelijke wijzigingen voor 2019. De tarieven voor 2019 zijn geïndexeerd.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders en verzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. De NZa heeft deze opzet van de veldpartijen overgenomen in de nadere regel en de beleidsregel. Vanaf 2017 moeten alle zorgaanbieders in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz een ingevuld kwaliteitsstatuut hebben en dit voor patiënten beschikbaar stellen via de website of de wachtkamer.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.