Registreren en declareren basis-ggz tot en met 2021

Tot en met 2021 maakte de basis-ggz gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in 4 zorgpakketten: basis-ggz middel, kort, intensief en chronisch. De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.

Registreren en declareren in 2022

Per 2022 werken we in de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. We hebben daarmee afscheid genomen van de prestaties in de basis-ggz en de dbc's. Lees er hier alles over.

Registreren en declareren in 2021

De wijzigingen voor de ggz en fz zijn niet groot. De NZa heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen in de forensische zorg herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd voor onder meer de basis-ggz. Lees de informatiekaart voor deze en andere wijzigingen.

Registreren en declareren in 2020

  • De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld.  
  • Per 2020 zijn de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven. U declareert deze kosten dus niet meer apart als overig zorgproduct. De tarieven bevatten in 2020 bovendien een opslag voor eerstelijnsdiagnostiek in een in 2019 gestarte behandeling. Lees ook deze veelgestelde vraag.
  • Db(b)c-beroepentabel
    • Ggz-differentiatie: het onderscheid Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werken met/zonder ggz-differentiatie is per 2020 opgeheven. 
    • Psysician assistant en hbo-psycholoog: per 2020 zijn deze beroepen opgenomen als beroep in de beroepentabel.

Zie verder de Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020 en de codelijsten voor de basis-ggz.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders en verzekeraars hebben samen een kwaliteitsstatuut opgesteld. De NZa heeft deze opzet van de veldpartijen overgenomen in de nadere regel en de beleidsregel. Vanaf 2017 moeten alle zorgaanbieders in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz een ingevuld kwaliteitsstatuut hebben en dit voor patiënten beschikbaar stellen via de website of de wachtkamer.

Wijziging of zorginnovatie aanvragen

U kunt bij de NZa een verzoek voor een wijziging indienen.