Zorgaanbieders gaan beter inzicht geven in hun bedrijfsstructuur en besteding zorggeld

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Daarmee zorgen we ervoor dat collectief zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een jaarverantwoording openbaar maken.

Beeld: ©ssk

Jaarverantwoording

Zorgaanbieders hebben een belangrijke maatschappelijke rol en dus een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij inzicht bieden in de besteding van collectief zorggeld. De jaarverantwoording geeft dit inzicht en draagt ook bij aan professionele bedrijfsvoering en goed bestuur. Zorgaanbieders die onder de Wtzi vielen moesten deze verantwoording al afleggen. Zij moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording over 2021 inleveren. Vanaf 2023 geldt de verplichting ook voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zvw, de Wlz en/of daar VWS-subsidie voor ontvangen. De jaarverantwoording over 2022 moet ingeleverd zijn vóór 1 juni 2023.

Nieuwe taken NZa

Met deze wetten heeft de NZa nieuwe toezichtstaken gekregen op het gebied van de jaarverantwoording, transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De beleidsregel handhaving JMV beschrijft het toezicht op de jaarverantwoording. De beleidsregel TBW doet dit voor het toezicht op transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De regeling Wmg heeft betrekking op de vragenlijst van de NZa. Deze vragenlijst is onderdeel van de jaarverantwoording van het Ministerie van VWS.

Invullen kost weinig tijd

De NZa-vragenlijst is zo compact mogelijk gehouden met maximaal 14 vragen, afhankelijk van de omvang van de aanbieder en de aard van zorgverlening. Het invullen kost dan ook weinig tijd: zo’n 10 minuten per jaar voor eenmanszaken, 1 uur voor kleine aanbieders, ruim 2 uur voor middelgrote aanbieders en ongeveer 7 uur voor grote aanbieders. De NZa werkt nog aan een invulhandleiding en er is een speciale informatiekaart met tips en adviezen voor kleine zorgaanbieders.

De NZa-vragenlijst is opgesteld na consultatie door belanghebbende personen en partijen. Een onafhankelijke impactanalyse door SIRA consultancy heeft geholpen om het aantal vragen zo klein mogelijk te houden. Ook organiseert de NZa deze maand focusgroepen en heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd om het dubbel uitvragen van informatie door partijen te voorkomen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Heeft u vragen over de Wtza? Dan kunt u terecht op de website van de NZa en op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Heeft u vragen over de jaarverantwoording? Kijk dan op de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/.