NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IG verlengd tot 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale geboortezorg met een jaar. Dit verzoek volgt uit een motie die eerder dit jaar werd aangenomen door de Tweede Kamer. De verlenging van het experiment is onderdeel van de nieuwe regels voor de geboortezorg die we vandaag publiceren. 

Kwaliteit leidend

De NZa vindt de kwaliteit van de geboortezorg van essentieel belang. De zorgstandaard voor geboortezorg is een integrale standaard voor alle aanbieders in de geboortezorg die voorschrijft dat alle partijen nauw samen moeten werken. De huidige bekostiging heeft financiële drempels die die samenwerking belemmert en dus ook de kwaliteit belemmert. Daarom werken wij samen met partijen aan een passende bekostiging voor integrale geboortezorg.

Beeld: ©isk

Door het experiment te verlengen kunnen integrale geboortezorg-organisaties ook in 2022 integrale geboortezorg leveren en declareren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorg-organisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt.

Samenwerken voor passende bekostiging integrale geboortezorg

Wij zijn daarom in gesprek met alle partijen en het ministerie van VWS om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Terwijl die gesprekken lopen heeft VWS de NZa verzocht om het huidige experiment te verlengen. Dit betekent dat het experiment in de huidige vorm wordt verlengd. De NZa mag namelijk niet de voorwaarden van een lopend experiment aanpassen. 

Draagvlak in regio

Wij benadrukken wel dat we het belangrijk vinden dat een integrale geboortezorg-organisatie draagvlak heeft in de regio. Het doel is integrale geboortezorg, en daar is samenwerking tussen alle partijen voor nodig. Zoals ook al in ons advies van september 2020 is opgenomen, staan we ook open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg integraal te bekostigen en zullen deze ondersteunen. 

Keuze voor zwangere vrouw

Een integrale bekostiging verandert niets aan de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen kunnen altijd zelf kiezen voor een eerstelijns verloskundige, kraamzorgorganisatie of ziekenhuis in de buurt. Wilt u meer weten? Bekijk dan onze video over integrale geboortezorg.

Overige wijzigingen geboortezorg

We passen daarnaast per 1 augustus 2021 de beleidsregel verloskunde aan vanwege de nieuw in te voeren 13-weken echo. Het tarief voor counseling over de prenatale screening wordt hierop aangepast. Daarnaast wordt het tarief voor geboortecentra vanaf 2022 gelijk getrokken met het tarief voor poliklinische bevallingen in het ziekenhuis. Dit doet meer recht aan de kosten van deze centra en de kostenontwikkeling over de tijd heen. 

Ook passen we verschillende prestatietitels aan zodat op de zorgnota meer begrijpelijke informatie staat over de geleverde zorg. Zo heet een miskraam voortaan gewoon miskraam en niet meer een ‘spontane abortus’. In de kraamzorg is dit ook gedaan en is de telefonische intake aangepast naar ‘intake op afstand’ om ook andere digitale communicatievormen te omvatten.