Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Wij wijzen hen op de ruimte voor innovatie in de bestaande regels. Of we ontwikkelen samen met hen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine-special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de extramurale farmacie financieren. De extramurale farmacie kent vrije tarieven en zogenaamde facultatieve prestaties, die speciaal bedoeld zijn om ruimte te bieden aan innovatieve zorg. De NZa kan nieuwe facultatieve prestaties toevoegen op gezamenlijk verzoek van zorgaanbieders en verzekeraars. Een facultatieve prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien er een schriftelijke overeenkomst is tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder.

Meer weten over hoe u e-healthtoepassingen kunt bekostigen? Bekijk het filmpje over e-health en lees onze wegwijzer 2020. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) en de regeling innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieders en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of aanpassingen in de bestaande regels nodig zijn.