Print

Langdurige zorg (Wlz)

Voor wie is er langdurige zorg?
Mensen die iedere dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, ontvangen hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg is er bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap en voor mensen met langdurige psychische of psychogeriatrische problemen. Veel van deze zorg vindt plaats in een instelling, maar kan ook thuis worden geboden.

Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatiebesluit nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegelijkertijd is namelijk ook zorg uit de oude AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.

Veranderingen wijkverpleging
De verpleging en verzorging aan huis werd voorheen bekostigd vanuit de AWBZ. Nu is dat vanuit de Zvw. Samen met de huisarts en andere eerstelijnszorgaanbieders (zoals apothekers en fysiotherapeuten), helpen de wijkverpleegkundigen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven. Kijk voor meer informatie onder het onderwerp wijkverpleging.

Kostenonderzoek home

Rol NZa

De NZa stelt prestaties en tarieven vast voor de langdurige zorg (Wlz-zorg) bij zorg in natura. Ook houdt de NZa er toezicht op dat zorgaanbieders en zorgkantoren de wet goed uitvoeren. Zo moeten zorgaanbieders hun cliënten goed informeren en de zorg op de juiste manier in rekening brengen. Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat er voldoende zorg beschikbaar is voor de inwoners in hun regio en moeten controleren of zorgaanbieders deze zorg op de juiste manier declareren. De NZa houdt er toezicht op dat de zorgkantoren de doelstellingen van deze wet naleven.

Zie verder: Doelstellingen Wet langdurige zorg.


Handige links