Print

Eerstelijnsdiagnostiek

Onder eerstelijnsdiagnostiek valt de (diagnostische) zorg die zowel door ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra als trombosediensten en huisartsenlaboratoria geleverd wordt.

Eind 2011 heeft de NZa advies uitgebracht over het versterken van de functie eerstelijnsdiagnostiek (ELD). Het advies richt zich op een herziening van de bekostigingssystematiek waarbij gekeken wordt naar een inrichting in lijn met de functionele inrichting van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vervolgstappen na advies

In maart 2013 heeft de minister van VWS een reactie gegeven op dit advies. In haar reactie heeft de minister aangegeven dat zij op korte termijn stappen zet om een gelijk speelveld binnen de functie eerstelijnsdiagnostiek te bevorderen. Deze stappen zijn:

  • Het invoeren van maximumtarieven voor huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten.
  • De overgang naar prestatiebekostiging voor huisartsenlaboratoria en trombosediensten met het invoeren van een transitiemodel van één jaar.
  • De maximumtarieven herijken op basis van een kostenonderzoek.

Onder het kopje Uitgelicht staat het tijdpad voor deze stappen.