Print

Resultaten zorgverzekeraars gedaald in 2015

28-09-2016

In 2015 is het gemiddelde exploitatieresultaat van de zorgverzekeraars gedaald tot 0,7%. Dit constateert de NZa in de marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016. In 2014 bedroeg dit resultaat nog 2,2% van de zorguitgaven. De zorgverzekeraars matigden in 2014 en 2015 de nominale zorgpremie. Doordat de zorguitgaven lager uitvielen dan geraamd, resteerde toch nog een klein positief resultaat.

De marktscan laat verder zien dat de zorgverzekeringsmarkt stabiel is. In een aantal provincies verliest de grootste marktpartij licht marktaandeel aan kleinere zorgverzekeraars. De afgelopen jaren zijn er geen nieuwe zorgverzekeraars toegetreden. Wel zijn er initiatieven om een nieuwe zorgverzekeraar te starten. De NZa is voorstander van deze nieuwe initiatieven.

Financiƫle reserves zorgverzekeraars in lijn met EU-richtlijnen
Per 1 januari 2016 geldt een nieuw toezichtsraamwerk voor zorgverzekeraars op basis van de EU-richtlijnen: Solvency II. Bij de meeste zorgverzekeraars gelden er daardoor hogere eisen aan de omvang van hun reserves. De huidige opbouw van de financiƫle reserves van de zorgverzekeraars is in lijn met deze hogere eisen.

Meer verzekerden kiezen voor basispolis met lage premie en beperkende voorwaarden
Meer verzekerden kiezen voor een basispolis met een lage premie en beperkende voorwaarden (bijvoorbeeld beperkingen in het aantal zorgaanbieders waaruit gekozen kan worden). Het aantal polissen met beperkende voorwaarden daalde overigens in 2016 ten opzichte van 2015: van 17 naar 13 polissen. Verzekerden met een lagere sociaal-economische status kiezen minder vaak een vrijwillig eigen risico en/of een polis met beperkende voorwaarden.

Gemiddelde premie basisverzekering gestegen met 40 euro op jaarbasis
De gemiddelde nominale premie voor de basisverzekering steeg van 1.158 euro per jaar in 2015 naar 1.199 euro per jaar in 2016. Dit hangt samen met de uitbreiding van het basispakket door de hervorming van de langdurige zorg. In verband met de gestegen premie is de zorgtoeslag verhoogd. De aangeboden premiekorting voor een vrijwillig eigen risico daalde in 2016 ten opzichte van 2015. Bij het maximale vrijwillig eigen risico (500 euro) was in 2016 de korting op de premie gemiddeld 228 euro, waar dat in 2015 nog gemiddeld 236 euro was.

Overstappers besparen 30,5 miljoen euro in 2016
In 2016 stapten 1,17 miljoen verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar. Dat is minder dan in 2015. Door over te stappen bespaarden consumenten in 2016 gezamenlijk 30,5 miljoen aan premiegelden voor de basisverzekering. In 2015 was dat nog 69 miljoen euro. Ouderen en ongezonde verzekerden met lichamelijke problemen, stappen gemiddeld minder vaak over naar een andere zorgverzekeraar dan andere verzekerden. Overstappers kiezen vaker voor een verhoogd vrijwillig eigen risico en voor een polis met beperkende voorwaarden. Verzekerden die niet overstappen, geven als belangrijkste reden  aan dat zij tevreden zijn over de dekking van hun zorgpolis en over de service van de huidige zorgverzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder