Print

Accountantsprotocol 2016 voor de medische vervolgopleidingen online

22-03-2017

Bij uw aanvraag tot vaststelling voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voert uw accountant een controle uit als u een verlening van 125.00 euro of hoger heeft gehad. Voor de berekening van dit bedrag tellen de ziekenhuisopleidingen niet mee. Het accountantsprotocol geeft uw accountant handvatten voor deze controle.

Wat is er nieuw aan dit accountantsprotocol?
De accountant stelt  niet meer vast of  het aantal toegekende uren van de (medische) beroepsbeoefenaar aansluit bij de fte-berekening zoals opgenomen in het opleidingsregister. De berekening van de realisatie per (medische) beroepsbeoefenaar in fte vindt plaats op basis van: 'Aantal uren opleiding volgens de personeels- of salarisadministratie van de zorgaanbieder gedeeld door uren reguliere werkweek overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling.'
Daarnaast stelt de accountant vast of de verantwoorde personen als subsidiabel zijn opgenomen in het opleidingsregister. In het accountantsprotocol is als hulp voor de accountant een tabel opgenomen met daarin aangegeven hoe ze per opleidingsregister kunnen controleren of een opleiding op een subsidiabele plek wordt opgeleid of niet. Deze tabel is in samenwerking met alle registratiecommissies opgesteld.
Tot slot is het accountantsprotocol op een aantal kleine punten verduidelijkt en taalkundig aangepast. 

Hoe is het accountantsprotocol tot stand gekomen?
 Afgelopen jaar hebben we vragen verzameld van accountants en opleidende zorgaanbieders over onduidelijkheden in het accountantsprotocol. Daarnaast heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de volgende partijen:

  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra;
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
  • Coziek (vervult een adviserende en co√∂rdinerende rol voor accountants);
  • Werkgroep Controleprotocollen (die bestaat uit vertegenwoordigers van accountantskantoren).

Deze partijen zijn uitgenodigd aan te geven waar zij in de praktijk tegenaan lopen met de controles. Het zojuist gepubliceerde accountantsprotocol komt hieraan tegemoet en is hierop verduidelijkt.

Vergoedingsbedragen
De vergoedingsbedragen voor de vaststelling 2016 zijn ook gepubliceerd. Deze vindt u evenals het accountantsprotocol onderaan dit bericht onder het kopje 'Zie verder'.

Het formulier voor de vaststelling publiceren wij zo snel mogelijk op het NZa-webportaal aanvragen.nza.nl. Zorgaanbieders die een verlening 2016 bij ons hebben ingediend, ontvangen hier nog bericht over.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder