Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Een integere en professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor de continuïteit van zorg en rechtmatige besteding van zorggeld. De overheid stelt daarom eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. 

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking. Deze wetten hebben tot doel:

  • het bevorderen van bewustzijn over de regelgeving voor zorgverlening en over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders (niet alleen zorginstellingen);
  • het verbeteren van het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa.

Meer weten over de Wtza? Bekijk dan deze brochure.

Nieuwe taken voor de NZa

De Awtza regelt aspecten die voortkomen uit de invoering van de Wtza. De Awtza regelt ook dat de NZa er een aantal toezichttaken bij krijgt. Vanaf 1 januari 2022 houdt de NZa toezicht op volgende 4 taken:

  • Transparantie van de financiële bedrijfsvoering;
  • Het verbod op winstoogmerk;
  • De aanlevering van de jaarverantwoording;
  • De voorwaarden voor het aantrekken van derivaten.

Hoe houdt de NZa toezicht op deze taken?

De NZa houdt datagedreven en risicogestuurd toezicht. Door databronnen zoals de maatschappelijke jaarverantwoordingen krijgt de NZa zicht op risico’s op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. Daarnaast kan de NZa in actie komen als wij een melding hebben ontvangen. Waar nodig doen wij vervolgens verdiepend onderzoek naar aard en oorzaak van de geconstateerde overtreding.

De NZa handhaaft ook als dat nodig is, bijvoorbeeld met een last onder dwangsom. Bij zeer ernstige overtredingen kunnen wij een bestuurlijke boete opleggen of het CIBG vragen de vergunning van een zorgaanbieder in te trekken. Per 1 januari 2022 is een overtreding op het gebied van de transparante financiële bedrijfsvoering of jaarverantwoording bovendien een economisch delict. In dat geval kan de NZa met het OM overleggen of het delict via het strafrecht moet worden aangepakt.

Aanlevering jaarverantwoording

Vanaf 2022 houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording. De aanleverplicht over 2021 geldt voor alle zorgaanbieders die deze verplichting ook al onder de Wtzi hadden en moet vóór 1 juni 2022 gebeuren. Bij (uitzonderlijke) overmacht kunt u om uitstel vragen. Bent u een Wmg-zorgaanbieder of een combinatie-instelling? Dan dient u uw uitstelverzoek vóór 1 april 2022 in bij de NZa met dit webformulier. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een faillissement. Heeft u in 2021 alleen hulp in de zin van de Jeugdwet geleverd? Dan vraagt u uitstel aan bij de IGJ.