Thema's

Strategische speerpunten van de NZa

Passende zorg

Inwoners van Nederland krijgen op tijd passende zorg. Dit noemen we ook wel: de juiste zorg op de juiste plek. Innovatie en preventie is noodzakelijk om de zorg beter en betaalbaarder te maken. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg rondom de patiënt. De bekostiging van zorg en de contractafspraken die partijen maken, dragen hieraan bij. Passende zorg staat centraal in alles wat we doen. 
    
Voorkomen, verplaatsen en vernieuwen 

 • Alle inwoners van Nederland hebben recht op passende zorg, zonder te lange wachttijden. Deze zorg kan fysiek of digitaal geleverd worden, waarbij we digitale zorg promoten en ondersteunen.
 • Om deze passende zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, passen we het huidige systeem van zorgbekostiging aan van productiegericht naar patiëntgericht. We zorgen dat de schotten en domeinen geen belemmeringen opleveren om passende zorg te leveren.
 • Zorgverzekeraars dragen met inkoop en contractering bij aan het duurzaam organiseren van de zorg in hun regio. Daarbij letten we erop dat de continuïteit van zorg geborgd blijft, bij financiële en organisatorische kwetsbaarheid van zorgaanbieders, nu en in de toekomst. We houden de zorgcontractering goed in de gaten en zetten data in om de voortgang te monitoren. We zetten onze instrumenten in (of we doen interventies) als we vinden dat het te langzaam gaat.

Meer over passende zorg

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering zijn randvoorwaarden voor passende zorg. Wij zorgen dat onze regulering en ons toezicht hieraan bijdraagt. We zetten in op het voorkomen, stoppen en bestraffen van misbruik van zorggeld.

Doorontwikkelen, versterken en prioriteren

 • Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering zijn essentiële randvoorwaarden. Door hierop in te zetten zorgen we ervoor dat zorggeld aantoonbaar wordt besteed aan passende zorg en dat tijdige toegang is geborgd.
 • We zetten in op de doorontwikkeling van het kader goed bestuur en we passen dit actief toe in ons toezicht.
 • We versterken samen met partijen ons toezicht op zorgnetwerken, waarbij we ruimte geven aan vernieuwing en sturen op verantwoordelijkheden.
 • We zetten ons doelgericht en op basis van data in op het voorkomen, stoppen en bestraffen van misbruik van zorggeld.

Meer over goed bestuur en professionele bedrijfsvoering (Wtza)
 

Datagedreven beleid en uitvoering

Door nog meer gebruik te maken van alle mogelijkheden van data, kunnen we onze keuzes in regulering en toezicht nog beter onderbouwen, evalueren en verbeteren. We gebruiken data als basis om richting te geven aan ons werk. We onderbouwen daarmee onze besluitvorming en duiden ontwikkelingen. Hierdoor zijn we beter in staat te doen wat nodig is voor het leveren van passende zorg.

Duiden en faciliteren                                                                          

 • Data is de motor achter ons zorgbeleid. Wij gebruiken data als basis om uitkomsten te duiden en actie- en toekomstgericht te zijn. Data kan richtinggevend zijn en sturingsinformatie bieden. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien tijdens de COVID-crisis toen ons zorgbeeldportaal belangrijke input was voor de lijn. Door data over bijvoorbeeld wachttijden beschikbaar te maken kunnen wij zowel consument, beleidsmaker als zorgverzekeraar waardevolle informatie geven.
 • We vergroten ons anticiperend vermogen door meer toezicht op basis van data. En gebruiken bij het reguleren van de zorg een continu proces van op data gebaseerde inventarisaties en verkenningen.
 • We faciliteren, bieden inzicht en overzicht. Zo kunnen we (gevoelige) kwesties bekijken en beoordelen.

Wendbare organisatie

We versnellen door wendbaarder te worden. We zijn een netwerkorganisatie. 

Anticiperen, verbinden, samenwerken 

 • We vergroten onze impact door maatschappelijke ontwikkelingen vroegtijdig te duiden, regels aan te passen en toezicht te houden op een manier die bijdraagt aan passende zorg.
 • We  zoeken de verbinding met zorgprofessionals, zorgverzekeraars en kennispartners. En nemen standpunten in. 
 • We werken samen binnen en buiten de NZa. We werken vanuit vertrouwen en reageren snel. Hierbij jagen we de gewenste verandering aan, zowel intern als extern.

Meer over de NZa