Regionale experimenten

De NZa werkt aan toegankelijke en betaalbare zorg. Op initiatief van de regio stimuleren en faciliteren we een aantal regionale experimenten. De zorgbehoefte van mensen is leidend. Het voorzien in de zorgbehoefte van mensen wordt steeds meer regionaal georganiseerd. Met onze inzet in de regio willen we een vliegwielfunctie creëren voor de rest van Nederland.

Dit doen we door…

  • Te sturen op zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven.
  • In te zetten op data gedreven en domein overstijgend werken in de regio.
  • Verbeteren van de kracht van netwerken in de regio.
  • Innovatie en preventie beter te benutten.

Wat willen we bereiken?

Wij willen als NZa bijdragen aan de veranderingen die nodig zijn. Door waar nodig in overleg met partijen de bekostiging aan te pakken. Door het toezicht op goed bestuur en professionele bedrijfsvoering te verbeteren. En door datagedreven onderzoek en experimenten. In onze strategische agenda zetten we in op netwerken dichtbij en rondom de patiënt, alleen doen wat aantoonbaar bijdraagt, intensieve samenwerking en regionale afstemming. We participeren in samenwerkingsverbanden waaronder ook regionale experimenten. Dit doen we om transformatie te faciliteren, stimuleren en te versnellen. Verder ontwikkelen we een visie op en een kader voor ons toezicht op zorgnetwerken.

Wat hebben we te bieden in de regio?

Klik op onderstaande kaart op de locatie en lees meer over het experiment in deze regio. Bij Amsterdam-Noord kunt u doorklikken naar extra informatie.

Kaart

Gezond en gelukkig Den Haag

Vanuit 1 visie naar gezamenlijke opgaves en geintegreerde preventieaanpak in de wijk

Geboortezorg Zuid aan zee

Gedrag en handelen gericht op waardegedreven geboortezorg en innovatieve vorm van bekostiging volgens 1 prestatie

Toegankelijke zorg Zeeland

Toekomstigbestendige zorginfrastructuur en ketensamenwerking en investeren in preventie en eigen regie

Vitale regio Noordoostelijk Brabant

Inwonersgerichte samenwerking en investeren in positieve gezondheid

Regio Ommelanden

Kavelexperiment met een sterke focus op digitale zorg en leefstijl en preventie

Gezond Texel 2030

Veerkrachtige inwoners engemeenschappen en lichamelijke, emotionele en sociale gezondheid

De NZa heeft vanuit haar rol verschillende mogelijkheden. We kunnen helpen bij het leggen van bestuurlijke verbindingen. Maar ook ondersteunen door het verrijken van datagedreven regio beelden. We stimuleren en faciliteren innovatie en preventie. We helpen bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van bekostiging. We denken mee bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en communicatie. We delen goede ervaringen in een regio met andere regio’s ter inspiratie. Waar mogelijk steken we ook de handen uit de mouwen om met elkaar verder te komen.

Verwachtingen

Van de regionale experimenten verwachten we o.a. dat het netwerk zich in ieder geval richt op betere samenwerking tussen zorgdomein en sociaal domein en op het zo goed mogelijk inzetten op innovatie en preventie. Bestuurlijk commitment is cruciaal. Heldere ambities en doelen zijn nodig en ook scherpte creëren over dilemma’s is belangrijk. Tot slot gaat het om focus bepalen en van plannen,  komen tot gerichte acties en resultaten en leren van de gemaakte keuzes en effecten.

Landelijke ontwikkelingen en partijen

Landelijke ontwikkelingen

Ministerie van VWS

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een beweging van partijen in de zorg. Het dagelijks functioneren van de mens wordt centraal gesteld. Het ministerie VWS stimuleert en faciliteert deze beweging. De focus wordt verlegd van ziekte, beperking en behandeling naar gezondheid, gedrag en participatie. Het gaat om het vinden van manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij de mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door slimme zorg met een goede mix (maatwerk) van fysiek en digitaal.

IGJ

De IGJ houdt sinds 2015 steeds meer in samenwerking toezicht op zorgnetwerken in de regio. Het toezicht richt zich op de toenemende persoonsgerichte zorg en diversiteit in zorgaanbod in de regio. Het gaat om het hele zorgnetwerk rondom de patiënt/cliënt.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut richt zich op betere en betaalbare zorg voor de burger. Zorg waarvan de meerwaarde voldoende is onderbouwd, die gepast wordt ingezet en die op een doelmatige wijze is georganiseerd. Het Zorginstituut werkt samen met het RIVM om op www.regiobeeld.nl  inzichten te bieden in o.a. zorglast en zorgkosten. Deze inzichten kunnen door regionale netwerken worden gebruikt om keuzes te maken t.a.v. experimenten en informatie over experimenten en hun impact te verzamelen.

RIVM

Het RIVM voert in opdracht van VWS de lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek uit. De doelstelling van deze lerende evaluatie is lokale, regionale en landelijke partijen inspireren en ondersteunen in de beweging JZOJP. Dit doet het RIVM samen met betrokken professionals en organisaties: samen lerend doen. Samen beantwoorden lokale, regionale en landelijke partijen telkens in werksessies de centrale vraag: Wie kan wat doen om de beweging verder te brengen?

Health Holland

Implementatie-instrument voor alle missies, waaronder zorg op de juiste plek gericht op omkering van zorg, GROZ door de fieldlabs, de GROZzerdammen.

Artikel Eerste vier regio-fieldlabs, “GROZzerdammen”, van start

HealthKIC

Stichting HealthKIC is de initiator van het Kavelmodel gefaciliteerd door Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en VWS. In het Kavelmodel gaat het om het samen organiseren van de randvoorwaarden om met elkaar de gezondheid van inwoners in een afgebakend geografisch gebied te verbeteren.

ACM

De Juiste Zorg op de Juiste Plek vereist samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Veel samenwerking mag gewoon. Als de voordelen voor patiënten en

verzekerden opwegen tegen de nadelen, zijn ook afspraken met grote gevolgen voor de concurrentie toegestaan. Als de afspraken toch te ver gaan, moeten ze worden aangepast. Maar de ACM legt geen boete op als dergelijke afspraken voldoen aan vijf procedurele voorwaarden. In de Beleidsregel heeft de ACM haar beleid nader toegelicht.

ZonMw

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek gaat over samen de zorg echt veranderen door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg en is onderdeel van het VWS-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit ZonMw-programma biedt met een totaal budget van 9 miljoen, t/m 2021 subsidies voor initiatieven van regionale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie?

Mail dan naar regioexperimenten@nza.nl.