Print

Zorgverzekeraars letten op ‘gepast gebruik’ bij de inkoop van zorg

27-01-2017

Zorgverzekeraars besteden aandacht aan gepast gebruik bij de contracten die zij afsluiten met aanbieders van medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zouden nog wel meer kunnen verwijzen naar de standpunten van Zorginstituut Nederland over welke zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast zouden zij de kwaliteitsindicatoren die zij samen recent ontwikkelden, duidelijker terug kunnen laten komen in de contracten.

Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over gepast gebruik van zorg. Op die manier voorkomen zij samen dat patiënten te weinig, teveel of overbodige behandelingen krijgen, en wordt de zorgpremie niet onnodig hoger.

Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat zorgverzekeraars bepalingen opnemen in hun contracten met zorgaanbieders dat de zorg 'redelijkerwijs aangewezen' moet zijn. Ook leggen zij vast dat er gecontroleerd wordt of de zorg gepast is en verwerken zij bevindingen uit deze controles in hun contracten voor het volgende jaar.
 
Zorgverzekeraars maken bovendien afspraken met zorgaanbieders waar hoogcomplexe zorg het beste geleverd kan worden, en houden zich daarbij aan het beleid van de beroepsverenigingen. Daarnaast verwerken de zorgverzekeraars de standpunten uit het advies 'Geneeskundige ggz' in hun afspraken met aanbieders in de ggz, over welke behandelingen of interventies wel of niet tot de geneeskundige ggz horen.

De aanbevelingen over gepast gebruik van zorg uit datzelfde advies over de geneeskundige ggz, worden daarentegen niet altijd meegenomen bij de contractafspraken. Zorgverzekeraar DSW doet dit nog het beste. In de contracten met zorgaanbieders staan daarnaast nog weinig afspraken over de standpunten van Zorginstituut Nederland, namelijk welke behandelingen voldoen aan de huidige stand van de wetenschap en de praktijk. De positieve uitzondering hierop is zorgverzekeraar CZ, die deze standpunten wel degelijk betrekt bij de inkoop van zorg.

Recent ontwikkelden zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties  indicatoren om de kwaliteit van de zorg te kunnen meten. Over de toepassing daarvan worden nu nog weinig afspraken gemaakt in de contracten. Het zou goed zijn als zorgverzekeraars voor 1 april 2017 duidelijk aangeven welke van deze kwaliteitsindicatoren zij gaan toepassen bij de inkoop van zorg voor 2018. De NZa gaat dit monitoren.  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder