Print

Tarief apothekers is toereikend

02-09-2010

NZa door rechter in gelijk gesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is door de rechter in het gelijk gesteld over de apothekerstarieven. De branchevereniging van de apothekers (KNMP) ging in beroep omdat zij de tarieven van 2009 te laag vonden. De rechter verklaarde het beroep van de apothekers ongegrond en oordeelde dat de tarieven toereikend zijn.

De apothekers claimden dat zij recht hadden op een hogere inkoop- en praktijkvergoeding, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat hier geen aanleiding voor is. Volgens het CBb volgt uit  de onderzoeken van de NZa dat het tarief van 2009 toereikend is om de inkoopkosten en praktijkkosten te dekken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bestaande voordelen voor apothekers bij de inkoop van medicijnen. 

De NZa staat voor adequate tarieven die in het belang van de consument, de premiebetaler, niet te hoog zijn en berekent haar tarieven onder meer op basis van kostenonderzoeken. Hiermee worden de werkelijke kosten van de zorg in kaart worden gebracht. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen wat op basis van de tarieven gerealiseerd kan worden. De uitspraak van de rechter benadrukt het belang van deze kostenonderzoeken om tot goede tarieven in de zorg te komen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.