Fusie, overname of gemeenschappelijke onderneming

Wilt u als zorgaanbieder fuseren, is er sprake van een overname of wenst u een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen? Dan is hiervoor in veel gevallen goedkeuring van de NZa nodig. Dit is het geval als u, of het concern waartoe u behoort, met tenminste 50 personen zorg verleent in Nederland. Het gaat dan om zorghandelingen op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet BIG.

Aanvraagformulier

Voor uw aanvraag kunt u ons aanvraagformulier gebruiken. De toelichting op het aanvraagformulier helpt u bij het invullen hiervan. Controleer eerst of u beschikt over alle relevante informatie en documentatie ter onderbouwing van uw aanvraag.

Wat hebben wij nodig?

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende documenten en informatie nodig:

  • De stukken waarop de geplande transactie is gebaseerd. U kunt denken aan een overeenkomst en/of notariële documenten. Ook concepten kunnen voldoende zijn, wanneer deze concreet genoeg zijn. Wanneer er opschortende voorwaarden op de transactie van toepassing zijn moet bij het indienen van de aanvraag duidelijk zijn dat deze de transactie redelijkerwijs niet (langer) in de weg zullen staan.
  • Goedkeuring van de relevante toezichthoudende organen binnen de onderneming (indien van toepassing).
  • Een voldoende uitgedacht beeld van de veranderingen die zullen plaatsvinden ten aanzien van de zorgverlening en de ondersteunende diensten, en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Belangrijk is dat partijen laten zien dat zij zich zorgvuldig hebben voorbereid, zodat de concentratie en de geplande veranderingen de continuïteit van de zorgverlening niet in de weg staan.
  • Een weergave van het proces dat is doorlopen met personeelsleden (ondernemingsraad) en cliënten (cliëntenraad) die op basis van de relevante regelgeving adviesrecht hebben. Denk hierbij ook aan documentatie als adviesaanvragen aan de medezeggenschap, adviezen van de medezeggenschap en reacties op deze adviezen door het bestuur.
  • Goedkeuring van andere stakeholders met een goedkeuringsrecht (indien van toepassing) en/of informatie verstrekt aan overige belangrijke stakeholders (zoals zorgverzekeraars of andere grote klanten) en hun eventuele reacties;


Voldoet u aan bovenstaande punten? Klik dan hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratietoets en de toelichting. De toelichting vindt u bij het aanvraagformulier als 'inkomende relatie'.