Ons toezicht

We werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen. Samen met de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de zorgkantoren en vertegenwoordigers van patiënten en consumenten. We gebruiken ons hele palet aan beïnvloedingsinstrumenten (van samenwerken tot faciliteren tot handhaven) om partijen te stimuleren het goede te doen. We geven ruimte en grijpen in waar dat moet.

Samen realiseren

We gaan uit van samen realiseren. Waar regels niet duidelijk zijn, geven we voorlichting. Waar regels anders kunnen, denken we met de sector mee over een oplossing. We stimuleren dialoog en co-creatie.

In ons toezicht werken we samen met andere toezichthouders. Zo werken we samen met Zorginstituut Nederland en met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ), bijvoorbeeld in het toezicht op Goed bestuur in de zorg.

Ook werken we samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de FIOD om fraude met zorggeld op te sporen. Voor toezicht op fusies, concentraties en marktmacht werken wij samen met de Autoriteit Consument en Markt.

In de Commissie Toezicht overlegt de NZa een aantal keer per jaar met zorgverzekeraars en zorgkantoren over sectorbrede ontwikkelingen in de zorg.
In deze commissie vragen wij de zienswijzen van zorgverzekeraars en zorgkantoren over diverse onderwerpen en creëren wij draagvlak voor ons toezicht. Ook geven wij via dit overleg inzicht in en toelichting op de planning van onze onderzoeken. 

Wij ondernemen actie

Als we op basis van data-analyses of meldingen zien, dat er echt iets niet goed gaat, dan ondernemen we actie. Dat kan op verschillende manieren. Als we constateren dat de regels worden overtreden kunnen we ook gebruik maken van handhavingsinstrumenten. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten.

Declareren van zorg - de juiste zorg én de juiste rekening

(Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Als u in de zorg werkt voelt u een grote verantwoordelijkheid naar de patiënt.

HATSJIE

Voor de juiste zorg én voor de juiste rekening.
Maar bij het registreren en declareren kan er wel 's wat misgaan.
Soms wordt per ongeluk een andere behandeling geregistreerd dan geleverd.
Onverzekerde zorg wordt geregistreerd als verzekerde zorg.
Of er wordt meer zorg gedeclareerd dan is verleend.
Loopt u in uw organisatie hier ook tegenaan dan kunt u daar wat aan doen.
Bespreek het met collega's, check de regels of vraag het de Nederlandse Zorgautoriteit.
Vermoedt u dat er iets niet goed gaat met registreren of declareren dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Probeer het intern op te lossen.
Overleg het met collega's, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Of misschien is er een intern meldpunt.
Ook is het mogelijk uw melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit kan telefonisch of via het online meldingsformulier.
Dat kan ook anoniem. NZa-medewerkers helpen u altijd verder.
Onderneem dus actie, want alleen door het aan te kaarten kan uw organisatie leren van fouten en deze mogelijk herstellen.
Zo houden we samen de zorg toegankelijk én betaalbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel ons.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: www.nza.nl/meldpunt. 088-770 8 770.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

Waar houden wij toezicht op?

 • Toezicht op goed bestuur en professionele bedrijfsvoering
  Door in te zetten op leiderschap, een heldere governance en een professionele en integere bedrijfsvoering stimuleren we zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK hun maatschappelijke functie goed te vervullen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de zorg correct in rekening wordt gebracht en er geen zorggeld wordt verspild. De NZa en IGJ merken dat een goed financieel beleid en goede zorg vaak hand in hand gaan. Daarom informeren we elkaar over relevante signalen en werken samen in het toezicht op zorgaanbieders. Ieder doet dit vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Lees voor meer informatie Toezicht op Goed Bestuur.
 • Toezicht op goede informatie
  U kunt als burger pas goed kiezen als u genoeg informatie heeft. Daarom willen we meer openheid over geleverde zorg: hoe goed was de zorg, wat waren de kosten, hoe toegankelijk was het? Een taak voor zorgverzekeraars zorgkantoren én aanbieders. Lees voor meer informatie de brochure Mijn zorgkosten: wie moet mij vooraf welke informatie geven? Of bekijk de regels voor de informatieverstrekking waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan moeten houden. 
 • Toezicht op zorgplicht
  Als u ziek bent moet u kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben een zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen die dat nodig heeft op tijd de zorg uit het basispakket krijgt binnen een redelijke reisafstand. Wij houden er toezicht op dat zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan hun wettelijke zorgplicht houden. 

 • Toezicht op concentraties in de zorg
  Wilt u fuseren, is er sprake van een overname of wenst u een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen dan is hiervoor in veel gevallen goedkeuring van de NZa nodig. In de factsheet over fusies leest u wat u hiervoor moet doen. Om een aanvraag in te dienen verwijzen wij u graag naar het hiervoor door de NZa opgestelde aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier op onze pagina Fusie, overname of gemeenschappelijke onderneming.