Wet openbaarheid van bestuur

Iedereen kan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Met een Wob-verzoek kan iemand hier bezwaar tegen maken en een verzoek indienen om bepaalde overheidsinformatie toch te openbaren.

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd en waar het bestuursorgaan over beschikt;
  • de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor de NZa niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaarheid informatie

Als de NZa informatie met een Wob-besluit openbaar maakt, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. Op dat moment publiceren we het betreffende besluit met bijbehorende documenten op ons documentenplatform en doen we van de openbaarmaking melding aan verzoeker en belanghebbende(n).

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

U kunt een Wob-verzoek indienen per post, per fax of per e-mail bij de NZa. De contactgegevens zijn:

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017,

3502 GA,  Utrecht.

Fax: 030 - 296 82 96

E-mail: wob@nza.nl