Online aanvragen en uitwisselen

Op deze pagina vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over het digitaal aanvragen en uitwisselen van gegevens via online portalen van de NZa.

Online aanvragen en beschikkingen
Als zorgaanbieder, zorgkantoor of zorgverzekeraar kunt u online aanvragen en verantwoordingen indienen en aan u gerichte beschikkingen inzien. Hiervoor logt u in op het daarvoor bestemde portaal.

Langdurige zorg

Meer over de Wlz-formulieren herschikking 2016 en budget 2017 leest u in de toelichtende circulaire van september 2016. U kunt voor de Wlz online de volgende zaken regelen:

Zie ook: gebruikershandleiding zorgaanbieders, gebruikershandleiding zorgkantoren, handleiding opgaaf voorlopige opbrengstverrekening ambulancezorg en de veelgestelde vragen over online aanvragen.

Curatieve zorg en beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen

U kunt online aanvragen indienen en afgegeven beschikkingen inzien voor de volgende sectoren:

  • ambulancezorg;
  • beschikbaarheidsbijdrage brandwondencentra, traumahelikopters en (medische) vervolgopleidingen;
  • kapitaallasten voor de forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer u inlogt op het online portaal kunt u zien welke formulieren en beschikkingen online beschikbaar zijn. Meer specifieke informatie per sector kunt u terugvinden in de zorginhoudelijke dossiers op de website.

Zie ook: veelgestelde vragen over online aanvragen voor curatieve zorg en (medische) vervolgopleidingen.

Kostprijsinformatie voor medisch-specialistische zorg
Vanaf 2017 vindt de aanlevering van kostprijsinformatie voor medisch-specialistische zorg plaats via het NZa-portaal (aanvragen.nza.nl). Dit geldt zowel voor de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten als voor de kostprijzen van zorgactiviteiten voor revalidatiezorg. Deze handleiding biedt uitleg over de werkwijze van het NZa-portaal voor het indienen van deze kostprijsinformatie. In het portaal kunnen ook de in te vullen formulieren en ondersteunende documenten worden gedownload.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder Zvw of Wlz

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/ZZP-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier nieuwe zorgaanbieder. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.


Zie verder