Print

Informatie- en Contactcentrum

De NZa heeft een Informatie- en Contactcentrum waar u terecht kunt met vragen over (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 770 8 770 (lokaal tarief).

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl.

Vragen
U kunt onder andere over de volgende onderwerpen vragen stellen bij de informatielijn:

  • tarieven van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • nota's van zorgaanbieders; 
  • beleidsregels van de NZa; 
  • de rechtmatigheid van declaraties; 
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars;
  • de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren;
  • de rechtmatigheid van de polisvoorwaarden.

Voor vragen over andere aandachtsgebieden en organisaties kunt u de wegwijzer raadplegen.

Het Informatie- en Contactcentrum bemiddelt niet in conflicten tussen patiënten en zorgaanbieders over facturen, maar kan wel de benodigde achtergrondinformatie geven om een dergelijk conflict op te lossen. Ook mengt de NZa zich niet in individuele geschillen tussen een verzekerde en een zorgverzekeraar/zorgkantoor.

Meldingen
Heeft u een melding van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders? Zie verder Meldpunt.

Contacttevredenheidsonderzoek
Wij willen onze service continu verbeteren. Als u contact heeft gehad met ons Informatie- en Contactcentrum of ons Meldpunt ontvangt u daarom mogelijk een e-mail waarin wij u uitnodigen om deel te nemen aan een anoniem contacttevredenheidsonderzoek. Dankzij uw evaluatie weten onze medewerkers welke verbeteringen zij kunnen doorvoeren. Onderzoeksbureau Motivaction voert dit onderzoek voor ons uit. Motivaction houdt zich daarbij strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het onderzoeksbureau weet uiteraard niet waarover u een vraag heeft gesteld of een melding heeft gedaan. De antwoorden en opmerkingen die u in het contacttevredenheidsonderzoek geeft blijven anoniem en worden nooit op persoonsniveau doorgegeven.

Een negatieve ervaring met de NZa?
We doen ons best om iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden over de manier waarop de NZa uw vraag of probleem heeft aangepakt? Vindt u bijvoorbeeld dat een medewerker u niet prettig heeft behandeld of dat u te lang heeft moeten wachten op een reactie van ons? Dan horen we dat graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Telefonisch
Wij vinden een persoonlijke benadering erg belangrijk. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, willen wij dat graag weten. Als u ons belt, kunnen we het snelst met u kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. U kunt contact opnemen via ons Informatie- en Contactcentrum op telefoonnummer 088 - 770 8 770.

Schriftelijk
U kunt uw ervaring ook schriftelijk delen. Hiervoor kunt u ons een mail of brief sturen. Vermeld daarin in ieder geval altijd uw naam, uw adres, de datum en geef een omschrijving van uw ervaring. Hoe duidelijker u uw negatieve ervaring beschrijft, hoe beter wij tot een oplossing kunnen komen.

Stuur uw mail naar: info@nza.nl

Stuur uw brief met handtekening naar:
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Negatieve ervaring niet voldoende opgelost?
Is uw negatieve ervaring naar uw mening niet voldoende opgelost, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onze klachtenprocedure vindt u in onze Klachtenregeling NZa op onze website.

De informatielijn


Zie verder