Regioanalyses

De toegankelijkheid van de zorg staat steeds meer onder druk. Dit komt door onder andere de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten de zorg anders organiseren om deze voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Regionale samenwerking in zorgnetwerken is hiervoor een belangrijke basis. Met onze regioanalyses bieden we regionale zorgpartijen zicht op regionale kansen om de gezondheid te verbeteren en knelpunten weg te nemen.

Samenwerking in zorgnetwerken

Passende zorg is zorg die past bij de zorgvraag van de patiënt en op de juiste plek beschikbaar is, in effectieve (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders in zorgnetwerken. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben partijen afgesproken actuele regiobeelden en –plannen op te stellen om tot de passende organisatie van zorg te komen. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken vanuit het perspectief van burgers is informatie nodig. De regioanalyses van de NZa voor zorgkantoorregio’s en ROAZ-regio’s helpen daarbij.

NZa-regioanalyses

De NZa-analyses bieden inzicht in de populatie, het zorggebruik en de toegang tot zorg in de regio. We hebben de analyse voor iedere regio op dezelfde manier uitgevoerd. Dit maakt helder waarin een regio zich onderscheidt van andere regio’s. 


De partijen die werken aan de regiobeelden en -plannen kunnen deze analyse zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en eigen informatie over vraag naar en aanbod van zorg. Misschien nog belangrijker is dat zij de inzichten gebruiken om hun regionale acties en samenwerking vorm te geven en te versterken. 


Ook het RIVM biedt al veel regionale inzichten op de site regiobeelden.nl. Samen met onder meer het RIVM willen wij dit inzicht verder uitbouwen en  regio’s helpen in het samenwerken aan en het transformeren van de zorg. Wij gaan graag in gesprek met regiopartijen om scherp te krijgen hoe de regionale informatiepositie kan worden verbeterd.

Vinger aan de pols van de regionale samenwerking

Naast inzichten en plannen is vooral actie in de regio nodig. De NZa volgt of de samenwerking in regionale zorgnetwerken goed van de grond komt. We kijken of er op basis van het regionale inzicht concrete afspraken over de transformatie van de zorg zijn gemaakt. En of deze afspraken in een effectieve uitvoeringsstructuur ingebed zijn (regionale governance). Wij kunnen daarbij een stimulerende rol vervullen.