Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving van wijkverpleging voor 2020?

Per 2020 gelden de volgende wijzigingen voor wijkverpleging:

De definitie van een uur directe zorgverlening is uitgebreid met het begrip verplaatste directe contacttijd

Voor de zorg die kan worden gezien als (verplaatste) cliëntgebonden afstemming  gaat gelden dat ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Dat hebben de partijen vastgesteld in de Handreiking registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ van 20 december 2018. Dat hebben ze besloten om administratieve correcties op dit onderdeel te beperken. Zo moet inefficiënt werken voorkomen worden.

Met het opnemen van het begrip verplaatste directe contacttijd kan een zorgaanbieder cliëntgebonden afstemming in rekening brengen, ook als de patiënt daar niet bij aanwezig is. Normaliter vind die cliëntgebonden afstemming bij de patiënt plaats. Een wijkverpleegkundige kan deze nu verplaatsen naar kantoor of een andere locatie. Dat kan zijn om efficiëntieredenen of om te voorkomen dat de wijkverpleegkundige te laat komt bij de volgende cliënt.

Beleidsregel heeft nu een nieuwe, aparte prestatie voor de inzet van thuiszorgtechnologie

Deze prestatie vervangt de oude prestaties voor beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg. Ook is deze nu breder omschreven, waardoor ook andere vormen van thuiszorgtechnologie onder de prestatie kunnen vallen. Hiermee komen we tegemoet aan een afspraak in het Hoofdlijnenakkoord van de wijkverpleging. Die afspraak is om de inzet van thuiszorgtechnologie binnen de wijkverpleging een boost te geven en belemmeringen in de bekostiging weg te nemen.

Ook komen we hiermee tegemoet aan de brief Signalering: e-health en De juiste zorg op de juiste plek van de NZa aan VWS van 4 februari 2019. Daarin hebben we toegezegd om te onderzoeken hoe we het implementeren en opschalen van thuiszorgtechnologie via de bekostiging kunnen stimuleren. De afspraak is dat we met de veldpartijen zouden onderzoeken hoe dat te realiseren is door aanpassingen van de regels in wijkverpleging per 2020.

We hebben de registratieverplichting bij onderlinge dienstverlening verduidelijkt

Bij onderlinge dienstverlening is de opdrachtgevende zorgaanbieder verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de uitvoerende zorgaanbieder. Dit geldt voor alle zorg die geleverd is in opdracht van de opdrachtgevende zorgaanbieder. Dit hebben we nu in de registratieverplichtingen expliciet gemaakt.