Welke wijzigingen zijn er binnen de langdurige zorg voor 2020?

De wijzigingen voor de regelgeving van de langdurige zorg per 2020 worden uitgebreid toegelicht in onze Informatiekaart beleid en regels langdurige zorg 2020 en overige wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe:

Verhoging kwaliteitsbudget

Het macro kwaliteitsbudget is voor 2020 verhoogd naar € 1.100 miljoen. Deze middelen zijn bedoeld om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Net als in 2019 geldt hiervoor een lumpsumbekostiging. Zorginstellingen en zorgkantoren maken afspraken over de hoogte van het kwaliteitsbudget per instelling. De NZa controleert of het totaal aan afspraken de € 1.100 miljoen niet overschrijdt.

Zorgkantoren hebben hierbij een grote sturende rol en kunnen maatwerk leveren aan zorgaanbieders. Zij maken ook afspraken met zorgaanbieders over het mogelijk terugvorderen van middelen. De NZa houdt toezicht op de wijze waarop zorgkantoren deze rol invullen.

In 2021 wordt dit kwaliteitsbudget per instelling vervangen door een kwaliteitstoeslag met maximumtarief op de tarieven per prestatie. Dit is een tussenstap naar het eindperspectief waarbij alle kwaliteitsmiddelen in het integrale tarief zijn verwerkt. De NZa maakt nu al indicatieve toeslagen voor 2021 bekend. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen hiermee in 2020 al gaan sturen op dit eindperspectief.

Tariefherijking

De tarieven voor zzp's en vpt's verpleging en verzorging met zorgzwaarte 4 t/m 10 zijn herijkt. De basis hiervoor is het kostenonderzoek uit 2018 dat de NZa in samenwerking met de gehele sector uitvoerde. Dankzij de herijking sluiten de tarieven beter aan op de kosten van zorg. Dat draagt bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ook legt dit de basis voor de landing van de kwaliteitsgelden in de tarieven.

De kwaliteitsmiddelen uit 2017 en 2018 (€ 435 miljoen) zijn opnieuw in de tarieven verwerkt. Ook de middelen voor Waardigheid en Trots (W&T) zijn opgenomen in de herijkte tarieven. De aparte prestaties en tarieven voor W&T zijn dus vervallen. Dit vermindert het aantal financieringsstromen en de administratieve lasten.

De minister heeft binnen het macro kwaliteitsbudget € 125 miljoen beschikbaar gesteld om eventuele negatieve herijkingseffecten voor zorgaanbieders te compenseren. Hierover hebben ZN en ActiZ afspraken gemaakt.

Niet-beïnvloedbare factoren

Niet-beïnvloedbare factoren zijn kostenverhogende omstandigheden waarop de zorgaanbieder geen invloed heeft. Voor 2020 gaat het om bovengemiddeld voorspeld verzuim van personeel in relatie met een locatie in (groot)stedelijk gebied en de sociaaleconomische status van de geografische wijk van een locatie van een zorgaanbieder.

De NZa heeft hiervoor bandbreedtetarieven vastgesteld. Deze bestaan uit een minimumtarief - de vergoeding voor de niet-beïnvloedbare factoren - en een verhoogd maximumtarief. De onderhandelingsruimte binnen de bandbreedte is gelijk aan die van de reguliere maximumtarieven. De bandbreedtetarieven zijn bedoeld voor zorg die geleverd is in hiervoor aangewezen postcodegebieden. Voor de overige postcodegebieden gelden de reguliere maximumtarieven. We blijven de ontwikkelingen in de niet-beïnvloedbare factoren monitoren.

Meer informatie

Deze wijzigingen gelden in 2020 voor instellingen die zorg in natura leveren aan cliënten met een zorgprofiel vv 4 en hoger voor zover die zorg wordt geleverd in de vorm van zorg met verblijf in een instelling of volledig pakket thuis. Voor de overige wijzigingen verwijzen we u graag naar onze Informatiekaart beleid en regels langdurige zorg 2020 en overige wijzigingen.