Waarom zijn profielgegevens nodig?

Het aanleveren van het onderdeel profielgegevens maakt onderdeel uit van het informatieverzoek voor het kostprijsonderzoek in de ggz en fz. Tijdens informatiebijeenkomsten zijn hier verschillende vragen over gesteld. Wij lichten hierbij graag nut en noodzaak toe van het uitvragen van deze gegevens. Daarnaast verwijzen wij u naar www.sira-onderzoek.nl waar u meer leest over de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen om het aanleveren van profielgegevens zo makkelijk mogelijk te maken. 

Ten eerste gebruiken we de profielgegevens om de deskundigheidsmix van beroepen die wordt ingezet per prestatie te kunnen vaststellen. Deze zijn nodig om de kostprijs van elke prestatie te berekenen. We vermenigvuldigen het profiel met de kostprijzen van de behandelaren uit het profiel.

De opgevraagde kostengegevens bij aanbieders bevatten gegevens over alle kosten met betrekking tot het boekjaar 2017. Het profiel willen we dus ook baseren op gegevens van boekjaar 2017. Zo voorkomen we dat we appels en peren vergelijken. Prestaties worden echter vaak over meerdere boekjaren geleverd. Voor bijvoorbeeld de langdurende dbc’s geldt dat er maar weinig zijn die volledig binnen boekjaar 2017 vallen. Daarom vragen we naast alle activiteiten van 2017 ook de profielgegevens van producten gesloten in 2017 uit en ter controle ook de profielgegevens van producten geopend in 2017, maar niet gesloten in 2017.

De gegevens over activiteiten die in 2017 zijn uitgevoerd (los van openings- of sluitdatum van het product) gebruikt Sira Consulting voor validatie van uitgevraagde kostengegevens. Deze gegevens sluiten beter aan bij de kosten van het boekjaar dan de profielgegevens die bij de producten gesloten in 2017 horen, omdat deze deels in 2016 uitgevoerd kunnen zijn.

Voor de toekomst hebben we deze gegevens daarnaast nodig voor de impactanalyse van het mogelijk veranderen van de productstructuur. Met deze impactanalyse zijn we bijvoorbeeld in staat te simuleren hoe de kostprijzen er in 2017 uit hadden gezien als we op dat moment een andere bekostigingssystematiek hadden gehad. Hiervoor moeten we de dbc’s op kunnen knippen naar het detail van activiteiten, zodat we deze activiteiten als het ware kunnen herschikken naar de nieuwe bekostiging.

Tot slot wordt op basis van profielinformatie de noodzakelijke vergoeding voor huisvesting berekend conform het door TNO ontwikkelde model voor kapitaallasten bij behandeling. De profielgegevens bevatten informatie over het soort activiteit dat in het kader van behandeling is uitgevoerd. Per soort activiteit is vastgesteld in welke ruimte de behandeling plaatsvindt, op basis waarvan de vergoeding voor huisvesting is gebaseerd.

De mate van detail die nodig is voor de verschillende analyses is hoger dan in Vektis beschikbaar is. We zijn hierdoor genoodzaakt deze gegevens bij u uit te vragen. Er zijn verschillende manieren om profielgegevens juist aan te leveren. Een van de routes is om te zorgen dat DIS gevuld is met gegevens over alle producten die in 2017 zijn gesloten en geopend. Als u hier gebruik van wilt maken is het in elk geval belangrijk dat u deze wens kenbaar maakt bij uw accountmanager en zorgt dat de gegevens uiterlijk op vrijdag 25 januari 2019 aan DIS zijn aangeleverd. Het kan ook zijn dat we met uw ICT-leverancier een werkwijze overeen zijn gekomen waar u gebruik van kunt maken. Voor verdere informatie over het ‘hoe’ verwijzen wij u naar www.sira-onderzoek.nl.