Vanwege de aanpassing van de Postcodelijst Achterstandsgebieden ondervindt mijn praktijk nadeel. Wat kunnen we doen?

U kunt een onderbouwd verzoek tot een overgangsregeling indienen bij de NZa. 

Actualisatie Postcodelijst Achterstandsgebieden

De actualisatie van de postcodelijst en de aanpassing van systematiek om tot deze lijst te komen (zowel in onderliggende parameters als de mate van detaillering) heeft als effect dat meer praktijken een positieve impact ervaren van de herijking. Daar waar praktijken een negatieve impact ondervinden, valt deze voor het grootste deel van deze praktijken binnen een marge van 0 tot 3% van de totale omzet. De NZa onderkent echter dat er een aantal praktijken resteren die een grotere impact ervaren. Dit zijn praktijken die de afgelopen jaren een opslag in rekening hebben kunnen brengen voor veel inwoners van wijken die met ingang van 2019 niet meer in aanmerking komen voor de opslag. Dit kan een gevolg zijn van een verbeterde situatie voor de inwoners van de wijken en/of een gevolg van de aangepaste en gedetailleerdere systematiek die met ingang van 2019 de achterstandsindex bepaalt. In de basis is daarmee de aanpassing in inkomsten terecht. Het is echter denkbaar dat een praktijk een zodanige achteruitgang in inkomsten ervaart, dat maatregelen in praktijkvoering/ personeelsbestand moeten worden genomen. Dit kan op korte termijn tot problemen leiden als gevolg van langdurig lopende contracten.

Geen generieke overgangsregeling

De NZa heeft gezien de beperkte omvang in praktijken en impact onvoldoende aanleiding gezien om een generieke overgangsregeling in te stellen. We vinden het wel van belang dat praktijken voldoende de kans moeten krijgen om zich aan te passen aan veranderd beleid.

Wel individuele overgangsregeling

Om die reden heeft de NZa aangegeven dat een praktijk zich in dat geval tot de NZa kan wenden. Dan moet er wel zijn voldaan aan een aantal voorwaarden:

  1. De praktijk kent een sterke achteruitgang als direct gevolg van de herijking van de postcodelijst;
  2. De praktijk kan aantonen dat dit grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen;
  3. De praktijk kan hierover geen overgangsafspraken maken met de zorgverzekeraar(s).

Wat kunt u doen?

U kunt een onderbouwd verzoek tot een overgangsregeling indienen via info@nza.nl waarin duidelijk de bovenstaande drie punten naar voren komen (let hierbij wel op dat u zich eerst tot de zorgverzekeraar wendt, zie punt 3).