Moet in 2022 iedere zorgverlener in de medisch-specialistische zorg die een AGB-code kan aanvragen de door hem/haar uitgevoerde zorg op eigen naam registreren?

Nee, naar aanleiding van knelpunten uit het veld is voor 2022 gekozen voor een nuancering. Alleen beroepsbeoefenaren die de poortfunctie kunnen uitvoeren zijn verplicht de door hen geleverde zorg te registreren op een AGB-code, waarbij uit de eerste twee posities af te leiden is om welke zorgverlenerssoort het gaat.

De nuancering geldt in 2022 dus op 2 punten:

  • De registratieverduidelijking geldt alleen voor beroepsgroepen die de poortfunctie kunnen uitoefenen (met uitzondering van arts-assistenten);
  • De registratie dient op de juiste zorgverlenerssoort vastgelegd te worden (in plaats van op individuele AGB-code van de zorgverlener).

Hiermee geldt de verplichting dat alle beroepsbeoefenaren die een eigen AGB-code kunnen aanvragen, de zorg ook op hun eigen naam moeten registreren dus nog niet voor 2022.

Hoe zit het?

Artikel 23 lid 3 zoals opgenomen in de NR/REG-2207

Tijdelijke nuancering van artikel 23 lid 3 NR/REG-2207

De uitvoerende zorgverlener, dat wil zeggen de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd, legt de zorgactiviteit op zijn eigen AGB-code vast. Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten en zorgverleners die geen eigen AGB-code kunnen aanvragen.

De beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk heeft geleverd legt de zorgactiviteit vast op een AGB-code, waarbij uit de eerste twee posities van de AGB-code af te leiden is om welke zorgverlenerssoort het gaat. Deze verplichting geldt alleen voor beroepsgroepen die de poortfunctie kunnen uitoefenen (NR artikel 1 sub dd). Deze verplichting geldt niet voor arts-assistenten.

Wordt artikel 23, lid 3 van de nadere regel nog aangepast?
Nee, aangezien de regelgeving voor 2022 reeds is vastgesteld, is het niet mogelijk om dit nog aan te passen.

Geldt deze nuancering ook voor 2023 en verder?
Nee, alleen voor het jaar 2022 staan wij toe dat door zorgverleners anders dan medisch specialisten en taakherschikkers afgeweken wordt van deze regel. Een definitief besluit t.a.v. deze regel zal in de RZ23a worden opgenomen.